สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ติดต่อ : 077-913333 ต่อ 3911 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล หรือ 077913357