รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/ประจำปีงบประมาณ 2564 วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ 1/ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

r_cregis1-2564