มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศแนวปฏิบัติการกำกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และการเบิกจ่ายค่าสอนรายคาบ สำหรับอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอนภาคกศ.บท. และภาคบัณฑิต

คู่มือการใช้งาน การเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คู่มือการจัดการวีดีโอหลังสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานการสอนเพื่อเบิกจ่ายค่าสอนรายคาบ รูปแบบไฟล์ pdf

แบบรายงานการสอนเพื่อเบิกจ่ายค่าสอนรายคาบ รูปแบบไฟล์ Word

แนวปฏิบัติการกำกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และการเบิกจ่ายค่าสอนรายคาบสำหรับอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้สอนภาค กศ.บท. และภาคบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับที่ 8

QR Code Line สำหรับแจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะ สำหรับการใช้งาน Hiperc และ Webex