Today 3
Yesterday53
This week 209
Last week 467
This month 1902
Last month 1803
All days 32368
Your IP54.81.216.152
Today25-04-2017

แผนปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
12-10-2559   แผนปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Flowchart ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10-07-2559   Flowchart ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) : ภาคเรียนที่ 3/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
26-05-2559   รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) : ภาคเรียนที่ 3/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร และ อาจารย์กาญจนา เผือกคง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
26-04-2559   ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร และ อาจารย์กาญจนา เผือกคง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
01-04-2559   การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
30-03-2559   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
29-03-2559   รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2559 (รอบพิเศษ คณะครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
14-03-2559   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2559 (รอบพิเศษ คณะครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประกาศ (ด่วน) จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การขยายเวลาการชำระเงินลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ภาคเรียนที่ 2/2558 ชำระเงินลงทะเบียนโดยยกเว้นค่าปรับไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
29-02-2559   ประกาศ (ด่วน) จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การขยายเวลาการชำระเงินลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ภาคเรียนที่ 2/2558 ชำระเงินลงทะเบียนโดยยกเว้นค่าปรับไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
26-02-2559   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประกาศ (ด่วน) จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ รหัส 54 (ปี 5) ที่จะสำเร็จการศึกษา เดือน มีนาคม 2559 ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน วันที่ 29 ก.พ. 2559
26-02-2559   ประกาศ (ด่วน) จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ รหัส 54 (ปี 5) ที่จะสำเร็จการศึกษา เดือน มีนาคม 2559 ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน วันที่ 29 ก.พ. 2559
แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 29 ก.พ. 2559 ผ่านทางธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงไทย และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-eleven)
10-02-2559   แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 29 ก.พ. 2559 ผ่านทางธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงไทย และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-eleven)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
02-02-2559   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2558
29-01-2559   สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2558
ดาวน์โหลด :: แผนการจัดการเรียนรู้ และ เอกสารการเรียนรู้ ::
21-01-2559   ดาวน์โหลด :: แผนการจัดการเรียนรู้ และ เอกสารการเรียนรู้ ::
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาตามสาขาวิชา นักศึกษาภาคปกติ (ประเภทสอบตรง) 12 อันดับ สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11-12-2558   สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาตามสาขาวิชา นักศึกษาภาคปกติ (ประเภทสอบตรง) 12 อันดับ สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แนวปฏิบัติในการเข้าสอบปลายภาคของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2558
24-11-2558   แนวปฏิบัติในการเข้าสอบปลายภาคของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2558
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
24-11-2558   ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้นักศึกษาทุกคน ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา มาด้วยทุกครั้ง ในการเข้าสอบปลายภาค เทอม 1/2558 นักศึกษาที่ยังไม่มีบัตร ติดต่อทำบัตรที่ฝ่ายทะเบียนด่วน
20-11-2558   ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้นักศึกษาทุกคน ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา มาด้วยทุกครั้ง ในการเข้าสอบปลายภาค เทอม 1/2558 นักศึกษาที่ยังไม่มีบัตร ติดต่อทำบัตรที่ฝ่ายทะเบียนด่วน
ประมวลภาพโครงการ GE ร่วมใจให้ปัญญาเพื่อศรัทธาความดี วันที่ 18 พ.ย. 2558 เรื่อง เติมไฟใส่ปุ่ย โดย คุณศุ บุญเลี้ยง
19-11-2558   ประมวลภาพโครงการ GE ร่วมใจให้ปัญญาเพื่อศรัทธาความดี วันที่ 18 พ.ย. 2558 เรื่อง เติมไฟใส่ปุ่ย โดย คุณศุ บุญเลี้ยง