รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

minutes-of-the-committee-of-the-office-of-academic-promotion-and-registration-2562