คำชี้แจง : แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการรับนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อประโยชน์ในการนำไปพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 58)

1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน


          1.1  เพศ       ชาย      หญิง

          1.2  อายุ       ต่ำกว่า 18 ปี      18 - 21 ปี      22-24 ปีขึ้นไป      25 ปีขึ้นไป

          1.3  ประเภทของนักศึกษา      

                ภาคปกติ

                                 โครงการประเภทรับตรง

                                 โครงการสอบคัดเลือก (ภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้)

                                 รับเพิ่มเติม

                ภาค กศ.บท.

          1.4  คณะ/วิทยาลัย      

                              มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาการจัดการ

                              วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

                              นิติศาสตร์      ครุศาสตร์      พยาบาลศาสตร์

          1.5  ภูมิลำเนาของนักศึกษา      

                                สุราษฎร์ธานี

                                นครศรีธรรมราช

                                สงขลา

                                ภูเก็ต

                                ยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส

                                จังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ ยกเว้นจังหวัด 7 ข้อแรก

                                จังหวัดในภาคกลาง

                                จังหวัดในภาคเหนือ

                                จังหวัดในภาคตะวันออก

                                จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


2. การรับรู้ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่

     2.1 โปรดเรียงลำดับโดยใส่หมายเลขตามลำดับช่องทางที่ท่านรับทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่

     ( 1 = ได้รับทราบข้อมูลก่อน 2 = ได้รับทราบข้อมูลถัดมา ...9 = ได้รับทราบข้อมูลหลังสุด )

     หมายเหตุ ใส่เลขเรียงลำดับ 1-9 ตามลำดับก่อนหลัง


         เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.sru.ac.th/

         เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://regis.sru.ac.th/

         Facebook หรือ Social network อื่นๆ

         โปรเตอร์ / เอกสารประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

         สถานีวิทยุ

         สอบถามที่มหาวิทยาลัยผ่านทางโทรศัพท์โดยตรง

         สถานศึกษาที่กำลังศึกษา (ครู /อาจารย์ /ฝ่ายแนะแนว)

         รุ่นพี่ / เพื่อน / ผู้ปกครอง

         อื่นๆ โปรดระบุตอนที่ 2  การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557

          ให้นักศึกษาระบุระดับประสิทธิภาพ / ระดับความเหมาะสม ที่ได้รับจากกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ โดย

          5 = มีระดับประสิทธิภาพ / ระดับความเหมาะสม มากที่สุด

          4 = มีระดับประสิทธิภาพ / ระดับความเหมาะสม มาก

          3 = มีระดับประสิทธิภาพ / ระดับความเหมาะสม ปานกลาง

          2 = มีระดับประสิทธิภาพ / ระดับความเหมาะสม น้อย

          1 = มีระดับประสิทธิภาพ / ระดับความเหมาะสม น้อยที่สุด


รายการ
ระดับประสิทธิภาพ/ความเหมาะสม
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
กระบวนการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
1. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
2. ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ครบถ้วน
3. การดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร / ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร (สำหรับนักศึกษาโครงการรับตรงหรือโควต้า)
กระบวนการรับสมัครนักศึกษา
4. ระยะเวลาในการรับนักศึกษาใหม่
5. การใช้งานระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาโครงการรับตรงหรือโควต้า)
6. ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร (สำหรับนักศึกษาโครงการรับตรงหรือโควต้า)
7. ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ (สำหรับนักศึกษารอบภาคี เพิ่มเติม และ กศ.บท.)
8. ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัคร ณ กองคลัง (สำหรับนักศึกษารอบภาคี เพิ่มเติม และ กศ.บท.)
กระบวนการสอบคัดเลือก
9. การให้ข้อมูลในการสอบคัดเลือกครบถ้วน และสื่อความหมาย
10. ระยะเวลาในการจัดสอบ
11. การอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบ
12. การให้ข้อมูลสถานที่หรืออาคารที่สอบ
13. สถานที่จัดสอบ
กระบวนการรายงานตัวนักศึกษา
14. ระยะเวลาในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาบนเว็บไซต์
15. การให้ข้อมูลเพื่อเตรียมตัวในการรายงานตัวเป็นนักศึกษาครบถ้วน และสมบูรณ์
16. ขั้นตอนการบันทึกประวัตินักศึกษา
17. การให้บริการและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาการรายงานตัว
18. ระยะเวลาในการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
กระบวนการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาใหม่
19. การให้เอกสารแนะนำต่างๆ แก่นักศึกษาใหม่
20. ความครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ ที่ให้แก่นักศึกษา
21. การแจ้งประกาศข้อมูลกลุ่มเรียนและรายชื่อนักศึกษาบนเว็บไซต์
สิ่งอำนวยความสะดวก
22. เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการเพื่อการรายงานตัว
23. สถานที่พักสำหรับผู้มาติดต่อและนักศึกษา
24. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานตัวในภาพรวม (มีความเป็นมิตร สุภาพ ช่วยเหลือ และเต็มใจให้บริการ ฯลฯ)