คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ   

ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

 

ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์   

ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

 

ผศ.พิสุทธิ์ พวงนาค   

ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

 

ผศ.นนทชัย โมรา  

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ผศ.กาญจนา เผือกคง 

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ 

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

นาวสาวปทิตตา เมฆาสวัสดิ์ 

ตัวแทนบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

นาวสาวยุวลักษณ์ พุทธรักษา

ตัวแทนบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

นาวอุบลรัตน์ ศิริพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

นายณรงค์ ด้วงทองกุล

นักวิชาการการศึกษา