วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาและปฏิรูปการเรียนการสอน    มุ่งพัฒนาระบบบริการการศึกษาบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 2. ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย
 3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรของสำนักฯ
 4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสหกิจศึกษา
 6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการศึกษาด้านหลักสูตร แผนการเรียน งานรับสมัครนักศึกษา งานทะเบียนและและงานประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายและทันสมัย
 7. พัฒนาระบบการบริหารงานและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

 

อัตลักษณ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

“ซื่อสัตย์ รอบรู้  สู้งาน บริการประทับใจ”

นิยาม ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน บริการประทับใจ คือบุคลากรต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณภายใต้หลักธรรมาภิบาล รอบรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารตนบริหารคนและบริหารงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ความประทับใจของผู้รับบริการอย่างสูงสุด

เป้าหมาย

 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 2. บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
 3. อาจารย์มีสำนึกในวิถีของอาจารย์และวิถีวิชาชีพ
 4. ระบบการบริการการศึกษามีประสิทธิภาพ
 5. มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาล

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา
 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาคุณภาพงานด้านวิชาการและวิชาชีพ
 4. พัฒนาระบบสารสนเทศและให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกต้องและรวดเร็ว
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล