ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“ส่งเสริมวิชาการ บริการประทับใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์

ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา เพื่อสนองนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิชาการและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
  2. สนับสนุนและบริการด้านการเรียนการสอน งานทะเบียน นักศึกษา งานบริการการศึกษา โดยมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศและให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้กำหนด

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา
  2. ให้การบริการด้านการเรียนการสอน งานทะเบียนนักศึกษา งานบริการการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศและให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว (e-service)
  4. ให้การบริหารจัดการหน่วยงาน มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

“ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน”