รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561      

ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Minutes of the Board of regis