ผู้บริหารของสำนักฯ

 • ดร.พรทิพย์ วิมลทรง

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสหกิจศึกษาผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • ดร.ธัญญา กาศรุณ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • อ.อโศก ศรีสวัสดิ์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • ผศ.กาญจนา เผือกคง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการของ อาจารย์และการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน