ประวัติความเป็นมา

แนะนำสำนัก

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 ขณะที่มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ภายหลังได้ทำการเปลี่ยนชื่อให้ครอบคลุมภารกิจ เป็นชื่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งอยู่ชั้นที่ 1 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานทาง ด้านวิชาการ ด้วยการกำกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

แนะนำสำนัก
ปรัชญา
 “ส่งเสริมวิชาการ บริการประทับใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี”
วิสัยทัศน์
      ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา เพื่อสนองนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ
 1. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิชาการและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
 2. สนับสนุนและบริการด้านการเรียนการสอน งานทะเบียน นักศึกษา งานบริการการศึกษา โดยมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศและให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา
 2. ให้การบริการด้านการเรียนการสอน งานทะเบียนนักศึกษา งานบริการการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศและให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว (e-service)
 4. ให้การบริหารจัดการหน่วยงาน มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แนะนำสำนัก
           “ซื่อสัตย์ รอบรู้ สู้งาน”