คู่มือบริหารหลักสูตร “ระดับปริญญาตรี” ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

Curriculum development guide According to the standard framework of qualifications

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือบริหารหลักสูตร “ระดับปริญญาตรี” ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ