พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

Higher-Education-Act-BE-2562