สถิติจำนวนนักศึกษา

Student-statistics-sru


PDF+Icon  สถิติการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปี 2556-2560

PDF+Icon  สถิติการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เทียบตามแผนรับ

PDF+Icon  สถิติการคงอยู่ของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปี 2556-2560 รูปแบบกราฟ

PDF+Icon  สรุปจำนวนคงอยู่และผู้สำเร็จการศึกษารอบ-6-2560

PDF+Icon  เปรียบเทียบจำนวนผู้สำเร็จ ของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษา คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2559

PDF+Icon  สถิติจำนวนนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

PDF+Icon  สรุปสถิตินักศึกษาที่ประสงค์ขอเปิดพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

PDF+Icon  สรุปความสัมพันธ์ของผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (เฉพาะนักศึกษารหัส 59)

PDF+Icon  สรุปข้อมูลการใช้ห้องเรียนปีการศึกษา 2560

PDF+Icon  สรุปจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2559

PDF+Icon  สรุปจำนวนนักศึกษาตามช่วงคะแนน GPA ประจำปีการศึกษา 1/2559

PDF+Icon  สรุปจำนวนนักศึกษาตามช่วงคะแนน GPA ประจำปีการศึกษา 2/2559