รายงานแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมประกวดปี 2560

PDF+Icon  รายงานแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมประกวดปี 2560

Best Practice

อันดับ 1 คณะวิทยาการจัดการ เรื่องโครงการพัฒนากระบวนการสหกิจศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

อันดับ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร 

อันดับ 3 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง อบรมเผยแพร่หนังตะลุง

ดาวน์โหลดเอกสาร 

อันดับ 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย Word press ในลักษณะ Multiple sites

ดาวน์โหลดเอกสาร 

อันดับ 5 คณะนิติศาสตร์ เรื่อง การผลิตบัณฑิตที่มุ่งสู่ความเป็นนักกฏหมายภาคปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร