ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฎิบัติการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฎิบัติการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล

ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓

DigitalLiteracy2563