หลักสูตร ปี 2557 -2562

1. คณะครุศาสตร์ 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. คณะนิติศาสตร์

4. คณะพยาบาลศาสตร์

5. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

6. คณะวิทยาการจัดการ

7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์