หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. คณะครุศาสตร์
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คณะวิทยาการจัดการ
  5. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
  6. คณะนิติศาสตร์
  7. คณะพยาบาล