ติดต่อเรา

ติดต่อเรา 

คลิกดูแผนที่

  ที่อยู่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่่ 272 หมู่ 9 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84100

 

หมายเลขโทรศัพท์ สายตรง 077-913357

ติดต่อผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะทะเบียน  077-913333 ต่อ 3909

ติดต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  077-913333  ต่อ 3902

ติดต่อฝ่ายหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 077-913333 ต่อ 3912

ติดต่อฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน  077-913333 ต่อ 3913

ติดต่อหัวหน้าสำนักงาน  077-913333 ต่อ 3914

ติดต่อฝ่ายงานสหกิจศึกษา 077-913333 ต่อ 3903

 

หมายเลขโทรสาร  077-913358

 

facebook ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน