ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ภาคกศ.บท. เรียนเสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ภาคกศ.บท. เรียนเสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อับเดทข้อมูลโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 29 ส.ค. 60

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องผดุงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2560 ระดับสำนัก วันที่ 28 ส.ค. 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2560 ระดับสำนัก ณ ห้อง วิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

Read more

อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมงานพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ แนะนำระบบบริการการศึกษา นักศึกษาภาค กศ.บท. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย  ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมงานพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ แนะนำระบบบริการการศึกษา นักศึกษาภาค กศ.บท. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย  ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

ประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น. ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2560

Read more

ประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 23 ส.ค. 60

วันที่ 23 ส.ค. 2560 เวลา 10:00 น. ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมวิชาภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 20 ก.ย. 60 – 31 ม.ค. 61

” อนาคตของคุณ เริ่มต้นที่เรา “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561#รับสมัคร 20 ก.ย 60 – 31 มกราคม 2561#ประกาศรายชื่อ 5 ก.พ. 2561#สอบสัมภาษณ์ 16 ก.พ. 2561#ประกาศผล 20 ก.พ. 2561#Clearing house-ยืนยันสิทธิ์ 26-28 ก.พ. 2561#ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.sru.ac.th 

Read more

ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แนะนำระบบบริการการศึกษา เรื่องการเรียนการสอนและการวัดผล การปฐมนิเทศนักศึกษานักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แนะนำระบบบริการการศึกษา เรื่องการเรียนการสอนและการวัดผล การปฐมนิเทศนักศึกษานักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 สิงหาคม 2560 หอประชุมวชิราลงกรณ์

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดอบรม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 20 และวันที่ 27 ส.ค. 2560 ณ ห้อง MSC 07 คณะวิทยาการจัดการ 2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดอบรม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 20 และวันที่ 27 ส.ค. 2560 ณ ห้อง MSC 07 คณะวิทยาการจัดการ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2560 08:30-09:00 น.

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมจัดบูธในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 18-20 ส.ค. 60

วันที่ 18-20 ส.ค. 60 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดบูธในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560  งานสหกิจศึกษา                       

Read more