ประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 61

ประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วาระที่

Read more

วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายงานสหกิจศึกษาร่วมด้วยคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของเครือข่ายภาคใต้ตอนบน จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งมีการประกวดผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  จาก 8 สถาบัน ในการนี้นักศึกษา มรส.คว้า 4 รางวัล ได้แก่ ภาคบรรยาย 1 .ด้านสังคมศาสตร์

Read more

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบเดือน มีนาคม ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 574 คน คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2560 ฉบับภาษาไทย และ ฉบับภาษาอังกฤษ

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 3/2560 Announcement of Surat Thani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2017 Third Semester (3/2017) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

Read more

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing house ด่วน! จะปิดระบบในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing house ด่วน! จะปิดระบบในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. เท่านั้น http://admission.sru.ac.th/tcas_portfolio61/

Read more

โครงการอบรมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

โครงการอบรมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

Read more

โครงการ “พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” (GE DAY) วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการ “พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” (GE DAY) วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

Read more

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” (GE DAY) วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” (GE DAY) วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กำหนดการตรวจเยี่ยมสำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตำราราชาภิเษกระดับคณะ ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 2 มี.ค. 2561

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตำราราชาภิเษกระดับคณะ ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิพัฒน์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more