โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรสองปริญญาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

 ประกาศแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางการบริการเกณฑ์  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

Read more

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กิจกรรมอบรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน

เอกสารการวัดและประเมินระดับอุดมศึกษา  หนังสือการประเมินการเรียนรู้  เอกสารประกอบการวัดและประเมินตามกรอบ-TQF  

Read more

จำหน่ายใบสมัครภาค ( กศ.บท. เรียนเสาร์-อาทิตย์ ) ประจำปีการศึกษา 2560

จำหน่ายใบสมัครภาค ( กศ.บท. เรียนเสาร์-อาทิตย์ ) ผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติเกาะสมุย สามารถติดต่อซื้อได้ รับสมัครวันที่ 21-25 มิถุนายน 2560

Read more

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการทวนสอบ  เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบ

Read more