ขอแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กศ.บท.)

ขอแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กศ.บท.) ภายในวันที่ 16 ก.ค. 2560 ตามประกาศ สรุปจำนวนผู้ค้างชำระเงินค่าลงทะเบียน ศูนย์สุราษฎร์ธานี  สรุปจำนวนผู้ค้างชำระเงินค่าลงทะเบียน ศูนย์เกาะสมุย

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกตรวจสอบรายชื่อ   เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว1 :  ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 6 ภาคเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ2

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2560 วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2560 วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

Read more

ประชุมชี้แจงดำเนินการสอบ ก.พ. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดการประชุมชี้แจงดำเนินการสอบ ก.พ. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 รายงานตัววันที่ 26 มิ.ย. 2560 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 รายงานตัววันที่ 26 มิ.ย. 2560 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Download แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติตนสำหรับนักศึกษาที่พ้นสภาพและกลับเข้ามาเรียน

Read more

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับเพิ่มเติมกรณีพิเศษ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2560

Read more

โครงการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน วันที่ 15 มิ.ย. 2560

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดโครงการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 14-15 มิ.ย. 2560

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรื่องการใช้งาน Microsoft Office และ โปรแกรม SPSSห้องคอม 1 อาคารทีปังกรณรัศมีโชติ

Read more

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาระบบ Clearing house ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาระบบ Clearing house ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ห้อง MSC7 คณะวิทยาการจัดการ ให้กับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more