ประชุมผู้รับผิดชอบกำกับติดตามและประสานงาน ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต วันที่ 6 ธ.ค. 60 เวลา 09:00 – 12:00 น. ห้องประชุม MSC๒ คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมผู้รับผิดชอบกำกับติดตามและประสานงาน ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 1 กรกฎาคม 2560) ภายใต้ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 6 ธ.ค.

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพุธเวลา 12:30 – 14:30 น. เป็นชั่วโมง Homeroom/พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพุธเวลา 12:30 – 14:30 น. เป็นชั่วโมง Homeroom/พบอาจารย์ที่ปรึกษา

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หยุดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หยุดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคปกติ

Read more

โครงการการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องปะชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วาระการประชุม โครงการการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องปะชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ……………………………………………………………………………………………………………………. วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดโครงการการบูรณาการองค์ความรู้แบบ STEM วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

Read more

ปรับกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

ประกาศด่วน ถึง ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับหนังสือจากกองกิจการในพระองค์ 904 แจ้งเรื่องการปรับกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 จากเดิมระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 เป็นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น ๓ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  กลุ่มเรียนและสาขาดังต่อไปนี้ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป 57061.121 การจัดการทั่วไป 57062.122 การจัดการทั่วไป 57063.123 การจัดการทั่วไป 57064.124 การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 57061.121 การจัดการทั่วไป 57062.122 การจัดการทั่วไป 57063.123 การจัดการทั่วไป 57064.1214การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

Read more

การจัดการเรียนรู้ตามแบบสะเต็มศึกษา ( STEM Education )

ดาวน์โหลดเอกสาร STEM-Education เพื่อประยุกต์ใช้      ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารบรรยายแบบ STEM    

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 Portfolio (Rajabhat Camping 2018)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 Portfolio (Rajabhat Camping 2018) ผู้สมัครที่มีรายชื่อ ยืนยันตนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 – 12:00 น. คลิกตรวจสอบรายชื่อ http://admission.sru.ac.th/camping2018/index.php

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๓/2560 วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม 2560 เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผดุงชาติ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๓/2560 วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม 2560 เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผดุงชาติ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ระเบียบวาระการประชุมที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ ระเบียบวาระการประชุมที่  2

Read more