ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากร เข้าพบ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากร เข้าพบ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 1 Portfolio (ไม่ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 ก.พ. 61) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 1 Portfolio (ไม่ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 ก.พ. 61) ให้มาสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 08.30 – 12.00 น. ตามประกาศ คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประมวลผล และห้องสอบสัมภาษณ์ รอบ roadshow ที่สมัครกับทางโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประมวลผล และห้องสอบสัมภาษณ์ รอบ roadshow ที่สมัครกับทางโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 ดร.พรทิพย์ วิมลทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา  กลุ่มงานทะเบียน สหกิจศึกษา การพัฒนาหลักสูตร หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป การรับเข้านักศึกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ นางสาวสินี

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานด้านทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ดร.พรทิพย์ วิมลทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านทะเบียนและประมวลผล และระบบสารสนเทศทางการศึกษา  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

Read more

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561 (ปกติ) 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 (กศ.บท.)   ดาวน์โหลด กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่

Read more

ประชุมโครงการตำราราชาภิเษก วันที่ 1 ก.พ. 61 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดประชุมโครงการตำราราชาภิเษก ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

Read more

จำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัคร การสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ วันที่ 1 ก.พ. – 18 พ.ค. 2561

ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://admission.sru.ac.th/tcas/rajabhat.php

Read more

แจ้งงดการเข้าใช้ระบบบริการการศึกษา (reg.sru.ac.th)

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการย้ายฐานข้อมูลเครื่องแม่ข่าย (Server) ใหม่ จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบบริการการศึกษา (reg.sru.ac.th) ระบบงานทะเบียน และระบบรับนักศึกษาใหม่ ดังนั้นขอแจ้งงดการเข้าใช้ระบบบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่ม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 077 913357

Read more