รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ช่วยงานอาจารย์ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561 (โดยมีค่าตอบแทน) ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ช่วยงานอาจารย์ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561 (โดยมีค่าตอบแทน) ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร  

Read more

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม เอกสารบรรยายแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

Read more

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 3 , 3/2 , 3.5 , รอบเพิ่มเติม , รอบพิเศษ วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 3 , 3/2 , 3.5 , รอบเพิ่มเติม , รอบพิเศษ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 2561

Read more

โครงการประชุมปฏิบัติการทวนสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและจัดทำรายงานผล การดำเนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.7) วันที่ 13-14 มิ.ย. 2561

โครงการประชุมปฏิบัติการทวนสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและจัดทำรายงานผล การดำเนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.7) วันที่ 13-14 มิ.ย. 2561

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

Read more

สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ที่สอบผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 , รอบที่ 3/2 และรอบรับสมัครเพิ่มเติม วันที่ 11 มิ.ย. 2561 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ที่สอบผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 , 3/2 และรอบรับสมัครเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ประกาศด่วน ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ทำการประเมินตนเองตามผลการเรียนรู้ ประเมินได้ในวันที่ 5 – 7 มิ.ย. 2561 เท่านั้น

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ( หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ) ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ทำการประเมินตนเองตามผลการเรียนรู้ คลิกแบบประเมินได้ในวันที่ 5 – 7 มิ.ย. 2561 เท่านั้น   แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป

Read more

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more