ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ปฏิทินดำเนินโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยุวลักษณ์ พุทธรักษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2564”

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ และห้องมัลติมีเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำ

Read more

ประกาศสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม ด้วยระบบ SRU-Exam ภาคเรียนที่ 1-2563 (สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้สอบจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) สอบวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสอบปลายภาครายว

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการบริหารการสนับสนุนสหกิจศึกษาและบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลด เอกสารการป

Read more

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ และบุคลากรของสำนักฯ ทุกคน ร่วมกันทำบุญสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปี 2564 ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 3 กุม

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการบริหารการสนับสนุนสหกิจศึกษาและบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมประชุมหาแนวทางการดำเนินงานด้านงบประมาณ และการจัดการระบบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นไปในแนวทางระบบระเบียบเดียวกัน วันที่ 8 ก.พ. 2564 เวลา 15.00 น. ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 (ออนไลน์) วันจันทร์ที่ 8 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 1/2563 ด้วยระบบ SRU e-Exam กรณีเข้าอีเมลล์มหาวิทยาลัย และระบบไม่ได้

นักศึกษาที่เข้าสอบปล

Read more