รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ช่วยงานอาจารย์ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2561 (โดยมีค่าตอบแทน) ส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ช่วยงานอาจารย์ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2561 (โดยมีค่าตอบแทน) ส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Read more

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสหวิทยาการกับการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสหวิทยาการกับการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคกศ.บท.ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย วันที่ 8-9 ธ.ค. 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคกศ.บท.ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย วันที่ 8-9 ธ.ค. 2561

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ จำนวน 978 คน

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการและผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการและคณะผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 Academic Calendar for Special Studies Program, Suratthani Rajabhat University and International School of Tourism, Ko Samui Campus, Second Semester (2/2018)

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 คลิกดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ Academic Calendar for Special Studies Program, Suratthani Rajabhat University and International School of Tourism, Ko

Read more

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษา 2/2561

มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2554 GED1001 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า GED1002 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร GED1003 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน GED1004 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้  GED2001 : พุทธทาสศึกษา

Read more

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษา 3/2560

มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2554 GED1001 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า GED1002 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร GED1003 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน GED1004 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้  GED2001 : พุทธทาสศึกษา

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือนพฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือนพฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกตรวจสอบรายชื่อ ให้มารับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศแจ้งกำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศแจ้งกำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 – 25 มกราคม 2562 (ภาคปกติ) ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 – 30

Read more