ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 09:00 น.

เมื่วันพฤหัสบดี ที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 09:00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมผดุงชาติ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประชุมการรับสมัครนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2560

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10:00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมการรับสมัครนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C๗ สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วาระการประชุม คณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C๗ สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.                                                            ณ ห้องผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ภาคกศ.บท. เรียนเสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ภาคกศ.บท. เรียนเสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อับเดทข้อมูลโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 29 ส.ค. 60

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องผดุงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2560 ระดับสำนัก วันที่ 28 ส.ค. 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2560 ระดับสำนัก ณ ห้อง วิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

Read more

อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมงานพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ แนะนำระบบบริการการศึกษา นักศึกษาภาค กศ.บท. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย  ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมงานพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ แนะนำระบบบริการการศึกษา นักศึกษาภาค กศ.บท. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย  ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

ประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น. ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2560

Read more

ประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 23 ส.ค. 60

วันที่ 23 ส.ค. 2560 เวลา 10:00 น. ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมวิชาภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 20 ก.ย. 60 – 31 ม.ค. 61

” อนาคตของคุณ เริ่มต้นที่เรา “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561#รับสมัคร 20 ก.ย 60 – 31 มกราคม 2561#ประกาศรายชื่อ 5 ก.พ. 2561#สอบสัมภาษณ์ 16 ก.พ. 2561#ประกาศผล 20 ก.พ. 2561#Clearing house-ยืนยันสิทธิ์ 26-28 ก.พ. 2561#ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.sru.ac.th 

Read more