โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 รายงานตัววันที่ 26 มิ.ย. 2560 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 รายงานตัววันที่ 26 มิ.ย. 2560 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Download แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติตนสำหรับนักศึกษาที่พ้นสภาพและกลับเข้ามาเรียน

Read more

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับเพิ่มเติมกรณีพิเศษ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2560

Read more

โครงการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน วันที่ 15 มิ.ย. 2560

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดโครงการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 14-15 มิ.ย. 2560

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรื่องการใช้งาน Microsoft Office และ โปรแกรม SPSSห้องคอม 1 อาคารทีปังกรณรัศมีโชติ

Read more

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาระบบ Clearing house ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาระบบ Clearing house ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ห้อง MSC7 คณะวิทยาการจัดการ ให้กับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 บรรยายเรื่องระบบบริการการศึกษา โดย อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  แนะนำระบบบริการศึกษา โดย อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Read more

โครงการดูงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการรับนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการใช้สหกิจศึกษาในหลักสูตร วันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 60

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 60 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการดูงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการรับ นักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการใช้สหกิจศึกษาในหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

Read more

โครงการการจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26-28 พ.ค. 2560

เมื่อวันที่ 26-28 พ.ค. 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2561 (Km สำนักฯ) ที่โรงแรมนคราลองบีช รีสอร์ท เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

Read more

ประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวัน พุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการจัดการประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ  ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Read more