สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส.ประชุมอนุกรรมการตรวจแก้ไขเอกสารหลักสูตร วันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำ

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเร่งรัดติดตามและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

ประกาศจากฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศจากฝ่ายงานสหกิ

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 เข้าบันทึกข้อมูลการมีงานทำ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 มกราคม 2564

ประกาศจากสำนักส่งเสร

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่ (New S Curve/หลักสูตรสมรรถนะ) อบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more