ปรับกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

ประกาศด่วน ถึง ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับหนังสือจากกองกิจการในพระองค์ 904 แจ้งเรื่องการปรับกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 จากเดิมระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 เป็นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น ๓ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  กลุ่มเรียนและสาขาดังต่อไปนี้ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป 57061.121 การจัดการทั่วไป 57062.122 การจัดการทั่วไป 57063.123 การจัดการทั่วไป 57064.124 การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 57061.121 การจัดการทั่วไป 57062.122 การจัดการทั่วไป 57063.123 การจัดการทั่วไป 57064.1214การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

Read more

การจัดการเรียนรู้ตามแบบสะเต็มศึกษา ( STEM Education )

ดาวน์โหลดเอกสาร STEM-Education เพื่อประยุกต์ใช้      ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารบรรยายแบบ STEM    

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 Portfolio (Rajabhat Camping 2018)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 Portfolio (Rajabhat Camping 2018) ผู้สมัครที่มีรายชื่อ ยืนยันตนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 – 12:00 น. คลิกตรวจสอบรายชื่อ http://admission.sru.ac.th/camping2018/index.php

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๓/2560 วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม 2560 เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผดุงชาติ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ ๓/2560 วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม 2560 เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผดุงชาติ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ระเบียบวาระการประชุมที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ ระเบียบวาระการประชุมที่  2

Read more

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี http://admission.sru.ac.th/congratulations60/

Read more

การประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Read more

ประกาศวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 1/2560

ประกาศวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 1/2560 ภาคปกติ วันที่ 26 ก.ย. 2560 ภาคกศ.บท. วันที่ 15 ต.ค. 2560

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินงานสหกิจศึกษา วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เวลา 10.00 – 15.00 น.

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินงานสหกิจศึกษา ณ ห้องวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เวลา 10.00 – 15.00 น.

Read more