ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

ดาวน์โหลด ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมดเขตการลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ของนักศึกษา ภาคปกติ

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2561 วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 13.00 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2561 ที่ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

สรุปจำนวนนักศึกษา แรกเข้า และ คงอยู่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สรุปจำนวนนักศึกษา แรกเข้า และ คงอยู่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดสรุปจำนวนนักศึกษา

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาทุกชั้นปี พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาทุกชั้นปี พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

Read more

สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แยกตามคณะและชั้นปี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แยกตามคณะและชั้นปี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 ดาวน์โหลดสถิตินักศึกษา 1/2561

Read more

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561   ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน (ปกติ) 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 (กศ.บท.) ดาวน์โหลด กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

Read more

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 มิ.ย. 2561

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 2 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกาศให้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียน ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 มารับคู่มือนักศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 นั้น บัดนี้ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการจัดทำคู่มือนักศึกษาใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอให้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียน ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 มารับคู่มือนักศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561

Read more