สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สวัสดีปีใหม่ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันอังคารที่ 7 ม.ค. 2563

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สวัสดีปีใหม่ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันอังคารที่ 7 ม.ค. 2563

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน ธันวาคม ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน ธันวาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ให้มารับเอกสารในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563

Read more

Download Banner รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานราชการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารรับสมัครนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Download Banner รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานราชการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารรับสมัครนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณท่านที่มีความอนุเคราะห์แลกเปลี่ยนลิงค์ที่ตั้งของ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อความสะดวกในการติดตั้งลิงค์ของทางเรา เราได้สร้าง Code HTML สำเร็จรูปเพื่อให้ท่านสามารถนำ Code ดังกล่าวไปติดตั้งในเว็บไซต์ของท่านได้เลย โดยท่านสามารถ Copy

Read more

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 6/2562

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ขอเชิญผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม active learning อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม active learning อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

Read more

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกิจศึกษานานาชาติ (MOU) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการบูรณาการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2562

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบปลายภาค วันที่ 21-31 ตุลาคม 2562 ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2562 สอบวันที่ 21-31 ตุลาคม  2562   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน คลิกดาวน์โหลดประกาศ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

อาจารย์รุ่นใหม่กับการใช้งานระบบส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการจัดการเรียนการสอน โครงการ SRU Re-Profile วันที่ 15 ต.ค. 2562 ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสวนา/ระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “อาจารย์รุ่นใหม่กับการใช้งานระบบส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการจัดการเรียนการสอน” โครงการ SRU Re-Profile วันที่ 15 ต.ค.

Read more