ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing house ด่วน! จะปิดระบบในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing house ด่วน! จะปิดระบบในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. เท่านั้น http://admission.sru.ac.th/tcas_portfolio61/

Read more

โครงการอบรมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

โครงการอบรมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

Read more

โครงการ “พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” (GE DAY) วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการ “พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” (GE DAY) วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    

Read more

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” (GE DAY) วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” (GE DAY) วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กำหนดการตรวจเยี่ยมสำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตำราราชาภิเษกระดับคณะ ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 2 มี.ค. 2561

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตำราราชาภิเษกระดับคณะ ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิพัฒน์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องสภา 3 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่)

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องสภา 3 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังใหม่)

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ “พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” (GE DAY) วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ “พลังพลเมือง พลังแผ่นดิน” (GE DAY) วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

Read more

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning เรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning เรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม โครงการการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning เรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning เรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ

Read more