เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับเด็กไทยยุคดิจิทัล” โดย อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับเด็กไทยยุคดิจิทัล” โดย อาจารย์หริรักษ์  แก้วกับทอง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประมวลภาพ การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ของนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ของนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 สอบข้อเขียน ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ สอบสัมภาษณ์ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ 

Read more

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 กรุณาตรวจสอบประวัติในระบบบริการการศึกษา บัณฑิตที่ไม่มีรูปชุดครุยในระบบ สามารถส่งรูปชุดครุยได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ tabian.sru@gmail.com

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 กรุณาตรวจสอบประวัติในระบบบริการการศึกษา บัณฑิตที่ไม่มีรูปชุดครุยในระบบ สามารถส่งรูปชุดครุยได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ tabian.sru@gmail.com ติดต่อสอบถาม…0869453413 หรือ Inbox fb…Anne’s k. Rattanawit

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

Read more

ประมวลภาพโครงการ การจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ ประจำปี 2562 และเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประมวลภาพโครงการ การจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ ประจำปี 2562 และเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 3-5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมประสานสุข วิลลา บีช รีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤษภาคม 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤษภาคม 2562 คลิกตรวจสอบรายชื่อ ให้มารับเอกสารได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

Read more