สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบปลายภาค วันที่ 21-31 ตุลาคม 2562 ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2562 สอบวันที่ 21-31 ตุลาคม  2562   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน คลิกดาวน์โหลดประกาศ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

อาจารย์รุ่นใหม่กับการใช้งานระบบส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการจัดการเรียนการสอน โครงการ SRU Re-Profile วันที่ 15 ต.ค. 2562 ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสวนา/ระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “อาจารย์รุ่นใหม่กับการใช้งานระบบส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการจัดการเรียนการสอน” โครงการ SRU Re-Profile วันที่ 15 ต.ค.

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเว็บไซต์ ระดับ “หน่วยงาน สำนัก/สถาบัน ศูนย์ กอง” ประจำปี 2562

วันนี้(16 ก.ย.62) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดเว็บไซต์ระดับคณะ หน่วยงาน ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยวิธี Webometrics Ranking of World University ประจำปี 2562 โดยมี ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการมอบโล่รางวัล ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

สัมมนาเครือข่ายงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ครั้งที่ 10 “Digital disruption กับงานบริการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา” วันพุธที่ 28 – 30 ส.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันพุธที่ 28 – 30 ส.ค. 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ครั้งที่ 10 “Digital disruption กับงานบริการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยง อ.เกาะสมุย    

Read more

เสวนา เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ สหกิจศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจศึกษา โดยมี ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี

Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 10 ก.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 10 ก.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี  

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบบรรจุข้าราชการของ สำนักงาน ก.พ. เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบบรรจุข้าราชการของ สำนักงาน ก.พ. เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more