เสวนา เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ สหกิจศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดโครงการเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจศึกษา โดยมี ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี

Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 10 ก.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 10 ก.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี  

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบบรรจุข้าราชการของ สำนักงาน ก.พ. เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบบรรจุข้าราชการของ สำนักงาน ก.พ. เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีเชิงสหวิทยาการ ระยะที่ 2 โดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ห้องศรีวิชัย ชั้น3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีเชิงสหวิทยาการ ระยะที่ 2 โดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ห้องศรีวิชัย ชั้น3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดไฟล์ของวิทยากร รศ.ดร.ลิลลี่

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยนางสาวปทิตตา เมฆาสวัสดิ์ และ นายนิเวศน์ แซ่โค้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศเรื่อง ปฏิทินดำเนินโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และ 2/2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศเรื่อง ปฏิทินดำเนินโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 และ 2/2562 ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562   ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

Read more

ประมวลภาพโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับเด็กไทยยุคดิจิทัล” โดย อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประมวลภาพโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับเด็กไทยยุคดิจิทัล” โดย อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร  

Read more

เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีเชิงสหวิทยาการ ระยะที่ 2 โดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ห้องศรีวิชัย ชั้น3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีเชิงสหวิทยาการ ระยะที่ 2 โดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ห้องศรีวิชัย ชั้น3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาและกลุ่มเรียน (ปี 1 รหัส 62)ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาและกลุ่มเรียน (ปี 1 รหัส 62)ประจำปีการศึกษา 2562

Read more