ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 เริ่มเข้าพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 น ถึงวันที่ 15 ต.ค. 2564 สอบถามเพิ่มเติม 077-913357

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประชุมเตรียมความพร้อม การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี และออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง การจ้างอาจารย์พิเศษ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี และออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex

วาระที่ 1 เรื่องที่ป

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินค่ารายงานตัว ของนักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 378 คน

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาภาคกศ.บท.(เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. – 15 ต.ค. 2564

Read more

ประกาศด่วนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อนี้ ดำเนินการ ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบันหรือหลายหลักสูตร ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งทำบัตรแล้ว ทางธนาคารไม่สามารถดำเนินการทำบัตรให้ได้ จำนวน 172 คน นักศึกษาที่มีรายชื่อ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ดำเนินการติดต่อ และแก้ไขข้อมูลผ่านช่องทาง LINE OA @502grhqv ภายในวันที่ 13-17 กันยายน 2564

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสำนักและสถาบัน วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 12.30 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM คะแนนเฉลี่ย 4.68 ผลการประเมินระดับดีมาก

Read more