ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ของนักศึกษา ภาคกศ.บท. (ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Announcement of Suratthani Rajabhat University Cancellation and Change of Academic Calendar for Academic Year 2021 second Semester (2/2021)

ปฏิทินวิชาการนักศึกษ Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินวิชาการของนักศ Read more

ประกาศด่วน! จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอยกเลิกประกาศปฏิทินวิชาการ ของนักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิทินวิชาการของนักศึกษา ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ประกาศจากสำนักส่งเสร

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา การขยายเวลาและยกเว้นค่าปรับ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเพิ่มการแบ่งชำระเป็นรายงวด ในช่วงสถานการณ์ Covid19

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 Announcement of Suratthani Rajabhat University Cancellation and Change of Academic Calendar for Academic Year 2021 Third Semester (3/2020)

ปฏิทินวิชาการของนักศ

Read more