สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ปฏิทินดำเนินโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปฏิทินดำเนินงานวิชาการของนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น(กศ.บท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศปฏิทินดำเนินงานวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2563 Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2020 Second Semester (2/2020)

ปฏิทินวิชาการนักศึกษ

Read more