ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2563 Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2020 Second Semester (2/2020)

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2563     Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2020 Second Semester (2/2020)

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2562 วันที่ 29-30 ส.ค. 2563 ให้เป็นสัปดาห์จัดการเรียนการสอน วันที่ 5 – 6 กันยายน 2563 ให้เป็นสัปดาห์สอนชดเชยครั้งที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2562 วันที่ 29-30 ส.ค. 2563 ให้เป็นสัปดาห์จัดการเรียนการสอน วันที่ 5 – 6 กันยายน 2563 ให้เป็นสัปดาห์สอนชดเชยครั้งที่ 2

Read more

ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 1/2563

ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 1/2563      

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย Academic Calendar for Special Studies Program, Suratthani Rajabhat University and International School of Tourism, Ko Samui Campus, Third Semester (3/2019)

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย Academic Calendar for Special Studies Program, Suratthani Rajabhat University and International School of

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศยกเลิกและเปลี่ยนแปลงปฏิทิน ดำเนินงานวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศยกเลิกและเปลี่ยนแปลงปฏิทิน ดำเนินงานวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563         ปฎิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2563 ฉบับเดิม ดาวน์โหลด ปฎิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2563    

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 3/2562 Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2019 Third Semester (3/2019)

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 3/2562 คลิกดาวน์โหลด ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 3/2562     Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2562 Academic Calendar for Special Studies Program, Suratthani Rajabhat University and International School of Tourism, Ko Samui Campus, Second Semester (2/2019)

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2562 Academic Calendar for Special Studies Program, Suratthani Rajabhat University and International School of Tourism, Ko Samui Campus,

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562 Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2019 Second Semester (2/2019)

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562 Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2019 Second Semester (2/2019)   ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่

Read more