ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com/ วันที่ 9 พ.ค. 2562 และประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ http://admission.sru.ac.th/tcas62/

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com/  วันที่ 9 พ.ค. 2562 ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ http://admission.sru.ac.th/tcas62/    

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทางมหาวิทยาลัยบันทึกสถานะพ้นสภาพนักศึกษาทางการเงิน ของนักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2562 เนื่องจากหมดระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทางมหาวิทยาลัยบันทึกสถานะพ้นสภาพนักศึกษาทางการเงิน ของนักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2562 เนื่องจากหมดระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน

Read more

ประกาศเปลี่ยนแปลง ปฏิทินวิชาการนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 3/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว

ประกาศเปลี่ยนแปลง ปฏิทินวิชาการนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 3/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว นักศึกษาทุกชั้นปีตรวจสอบตารางเรียน และลงทะเบียน http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp วันที่ 21-31 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียนจัดการเรียนการสอน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562

Read more

ประมวลภาพการรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 2 โควตา และรอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ วันที่ 2 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ  รอบที่ 2 โควตา และรอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,387 คน

Read more

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีเชิงสหวิทยาการ วันที่ 29 – 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ บีช รีสอร์ท จ.นครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีเชิงสหวิทยาการ โดย ผศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีเชิงสหวิทยาการ วันที่ 29 – 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ บีช รีสอร์ท จ.นครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีเชิงสหวิทยาการ โดย ผศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ที่มีปัญหาเรื่องขาดเอกสารแสดงผลการเรียนหรือใบเกรด (ปพ.1) ฉบับสำเร็จการศึกษา ให้มาดำเนินการรายงานตัวพร้อมแสดงหลักฐานการรายงานตัวและชำระเงิน ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ที่มีปัญหาเรื่อง ขาดเอกสารแสดงผลการเรียนหรือใบเกรด (ปพ.1) ฉบับสำเร็จการศึกษา ให้มาดำเนินการรายงานตัวพร้อมแสดงหลักฐานการรายงานตัวและชำระเงิน ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษา ภาคปกติ รอบที่

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 โควตา และรอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 โควตา และรอบภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 http://admission.sru.ac.th/sru_tcas62_clearing_house/index.php

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน เมษายน 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน เมษายน 2562 http://admission.sru.ac.th/congratulations-sru60/ ให้มารับเอกสาร วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สาขาวิชาที่เปิดรับเพิ่มเติม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สมัครออนไลน์วันที่ 17-29 เม.ย. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สาขาวิชาที่เปิดรับเพิ่มเติม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สมัครออนไลน์วันที่ 17-29 เม.ย. 62

Read more