ประกาศด่วน รับสมัครเพิ่มเติมหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน และ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับสมัครออนไลน์ ถึง วันที่ 18 เม.ย. 61 นี้ รอบที่ 2 โควต้า

ประกาศด่วน รับสมัครเพิ่มเติมหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน และ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับสมัครออนไลน์ ถึง วันที่ 18 เม.ย. 61 นี้ รอบที่ 2 โควต้า คลิกดูรายละเอียด

Read more

เอกสารแนะนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่จะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่จะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Read more

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบเดือน มีนาคม ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 574 คน คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2560 ฉบับภาษาไทย และ ฉบับภาษาอังกฤษ

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 3/2560 Announcement of Surat Thani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2017 Third Semester (3/2017) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

Read more

ระบบตรวจสอบรายชื่อ ผู้ยืนยันสิทธิ์จากทาง ทปอ. รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รายงานตัวเป็นนักศึกษาวันที่ 9 เม.ย. 61 เวลา 08.00 – 12.00 น.

ระบบตรวจสอบรายชื่อ ผู้ยืนยันสิทธิ์จากทาง ทปอ. รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รายงานตัวเป็นนักศึกษาวันที่ 9 เม.ย. 61 เวลา 08.00 – 12.00 น. คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing house ด่วน! จะปิดระบบในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing house ด่วน! จะปิดระบบในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. เท่านั้น http://admission.sru.ac.th/tcas_portfolio61/

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียน ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 5 มี.ค 2561 มิฉะนั้นต้องพักการเรียน 2/2560 และต้องลงวิชาฝึกใหม่ ในเทอม 1/2561

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียน ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 5 มี.ค 2561 มิฉะนั้นต้องพักการเรียน 2/2560 และต้องลงวิชาฝึกใหม่ ในเทอม 1/2561

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเปลี่ยนแปลงคำร้องขอสำเร็จการศึกษา และ คำร้องขอลาออก และเพิ่มเติมคำร้องแบบภาษาอังกฤษ

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเปลี่ยนแปลงคำร้องขอสำเร็จการศึกษา และ คำร้องขอลาออก และเพิ่มเติมคำร้องแบบภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Read more