สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ผู้บริหารวิชาการและบุคลากร ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องวิภาวดี ชั้น ๒ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชา เทอม 2/2563

ประกาศจากสำนักส่งเสร

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านบันทึกข้อมูล มคอ. 3-4 ภาคการศึกษา 2/2563 และ มคอ. 5-6 ภาคการศึกษา 1/2563 ในระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ 077-913-333 ต่อ 3916 ในเวลาราชการ

ประกาศจากสำนักส่งเสร

Read more

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Smart Class Room 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หมวดวิชาการศึกษาทั่ว

Read more

นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2563

นักศึกษาภาคปกติ ประจ

Read more

ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โครงการ SRU Smart Profile 2021 คณะครุศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ วันอังคารที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ภาพบรรยากาศ การสอบสั

Read more

สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการ SRU Smart Profile 2021 คณะครุศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ วันอังคารที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สอบคัดเลือกนักศึกษาใ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 11/2563 วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มรส. สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ โครงการ Rajabhat Camping 2021 รอบที่ 3

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more