ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน คลิกดาวน์โหลดประกาศ    

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปี1 รหัส60 ที่ขอใบรับรองครูคืนถิ่น ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปี1 รหัส60 ที่ขอใบรับรองครูคืนถิ่น ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน    1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสำเร็จการศึกษา    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพุธเวลา 12:30 – 14:30 น. เป็นชั่วโมง Homeroom/พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพุธเวลา 12:30 – 14:30 น. เป็นชั่วโมง Homeroom/พบอาจารย์ที่ปรึกษา

Read more

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2560 มารับเอกสารได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

เปลี่ยนแปลง ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ด่วนที่สุด

เปลี่ยนแปลง ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ด่วนที่สุด ดาวน์โหลด ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หยุดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หยุดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคปกติ

Read more

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษา 2/2560

มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2554 GED1001 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า GED1002 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร GED1003 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน GED1004 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้  GED2001 : พุทธทาสศึกษา

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 1/2561

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 1/2561   ดาวน์โหลดปฏิทิน นักศึกษา โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 1/2561

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษา ภาคกศ.บท. ปีการศึกษา 1/2560 วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 60

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษา ภาคกศ.บท. ปีการศึกษา 1/2560 วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 60

Read more

แจ้งข้อกำหนดการขอลงทะเบียนสมทบ เพิ่ม-ถอน รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2/2560

แจ้งข้อกำหนดการขอลงทะเบียนสมทบ เพิ่ม-ถอน รายวิชา การยื่นเอกสารขอสมทบที่สำนักส่งเสริมฯได้ตั้งแต่ 27- 30 พฤศจิกายน 2560 (ทั้งนี้นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องต่อ อ.ผู้สอน และ อ.ที่ปรึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้) นักศึกษา ภาคปกติ ที่จะขอลงทะเบียนเพิ่มเติมจากแผนการเรียน ได้เฉพาะผู้ที่ติด E, W หรือพักการเรียนไว้  โดยสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน

Read more