ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน มกราคม ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน มกราคม ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://admission.sru.ac.th/congratulations-sru60/ ติดต่อรับเอกสารได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตึก 9 ชั้น อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ในวันและเวลาราชการ รับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

Read more

แจ้งงดการเข้าใช้ระบบบริการการศึกษา (reg.sru.ac.th)

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการย้ายฐานข้อมูลเครื่องแม่ข่าย (Server) ใหม่ จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบบริการการศึกษา (reg.sru.ac.th) ระบบงานทะเบียน และระบบรับนักศึกษาใหม่ ดังนั้นขอแจ้งงดการเข้าใช้ระบบบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่ม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 077 913357

Read more

เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจร่วม โครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจศึกษา วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

Read more

สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2560

สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2560 ดาวน์โหลดสรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2560  

Read more

เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ” โดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล และ “การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าและหลักสูตรสองปริญญา” โดย ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน ธันวาคม ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน ธันวาคม ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

เปลี่ยนแปลง ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ด่วนที่สุด

เปลี่ยนแปลง ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ด่วนที่สุด ดาวน์โหลด ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560   

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หยุดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560

ดูประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศ/ที่ปรึกษา การปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศ/ที่ปรึกษา การปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คำสั่ง แต่งตั้ง อาจารย์นิเทศ   สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการทั่วไป   สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร   สาขาวิชาการบัญชี   สาขาการจัดการโลจิสติกส์   สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา ที่ 2/2560 และ 3/2560 ฉบับภาษาอังกฤษ Academic Calendar 2017 for Special Studies Program, Suratthani Rajabhat University and International School of Tourism, Ko Samui Campus Second Semester (2/2017) and Summer Semester (3/2017)

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา ที่ 2/2560 และ 3/2560 ฉบับภาษาอังกฤษ Academic Calendar 2017 for Special Studies Program, Suratthani Rajabhat University and International

Read more