ขอแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กศ.บท.)

ขอแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กศ.บท.) ภายในวันที่ 16 ก.ค. 2560 ตามประกาศ สรุปจำนวนผู้ค้างชำระเงินค่าลงทะเบียน ศูนย์สุราษฎร์ธานี  สรุปจำนวนผู้ค้างชำระเงินค่าลงทะเบียน ศูนย์เกาะสมุย

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกตรวจสอบรายชื่อ   เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว1 :  ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 6 ภาคเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ2

Read more

แจ้งประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้หัวหน้ากลุ่มเรียน/ตัวแทนกลุ่มเรียน ปี1 รหัส 60 รวมรวบส่งใบระเบียนผลการเรียน ปพ.1 จำนวน 6 ภาคเรียน (ที่สำเร็จการศึกษา) และใบรายงานตัว (กรณีที่ผ่อนผันไว้ในวันรายงานตัว) รวบรวมส่งภายในวันที่ 14 ก.ค. 2560

แจ้งประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ถึง……หัวหน้ากลุ่มเรียน/ตัวแทนกลุ่มเรียน ปี 1 (รหัส 60)           ให้หัวหน้ากลุ่มเรียน/ตัวแทนกลุ่มเรียน รวมรวบส่งใบระเบียนผลการเรียน ปพ.1 จำนวน 6 ภาคเรียน (ที่สำเร็จการศึกษา) และใบรายงานตัว (กรณีที่ผ่อนผันไว้ในวันรายงานตัว) ตามบัญชีรายชื่อ และสัญลักษณ์ ดังนี้

Read more

ประกาศขอแจ้งวันหมดเขตชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (ภาคกศ.บท.)

ประกาศขอแจ้งวันหมดเขตชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (ภาคกศ.บท.) ภายในวันที่ 11 – 14 ก.ค. 2560 พร้อมชำระค่าปรับ 450 บาท หากนักศึกษาไม่ดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว ทางสำนักส่งเสริมฯ จะดำเนินการปรับสภาพนักศึกษาเป็นผู้ค้างชำระ และจะต้องดำเนินการรักษาสภาพต่อไป

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งเพื่อทราบ อาจารย์และนักศึกษาที่มีการเรียนการสอนตึก B บรรณราชนครินทร์ ให้ตรวจสอบตารางเรียนตารางสอนใหม่อีกครั้ง ด่วน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอาคารเรียน

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งเพื่อทราบ อาจารย์และนักศึกษาที่มีการเรียนการสอนตึก B บรรณราชนครินทร์ ให้ตรวจสอบตารางเรียนตารางสอนใหม่อีกครั้ง ด่วน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอาคารเรียน

Read more

สอบเข้านักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดสอบเข้านักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และห้องสอบ นักศึกษา ภาคกศ.บท. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และห้องสอบ นักศึกษา ภาคกศ.บท. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560 สอบวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค. 2560 เวลา 09:00 – 11:00 น. ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่ http://admission.sru.ac.th/kbt_sru60 สิ่งที่ผู้สมัครต้องนำมาในการสอบ   1. บัตรประจำตัวสอบ   2. บัตรประจำตัวประชาชน

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

Read more

ประกาศปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2560 ฉบับภาษาอังกฤษ Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2017 First Semester (1/2017)

ประกาศปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคปกติ   ประจำปีการศึกษา 1/2560 ฉบับภาษาอังกฤษ Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2017 First Semester (1/2017)

Read more