กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2560 (ปกติ) 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 (กศ.บท.)

Read more

ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสารปฏิทิน

Read more

ประกาศขยายเวลาเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สัปดาห์ที่ 18 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560 สอบปลายภาค 30 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2560

ประกาศขยายเวลาเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สัปดาห์ที่ 18 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560 สอบปลายภาค 30 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 20 ก.ย. 60 – 31 ม.ค. 61

” อนาคตของคุณ เริ่มต้นที่เรา “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561#รับสมัคร 20 ก.ย 60 – 31 มกราคม 2561#ประกาศรายชื่อ 5 ก.พ. 2561#สอบสัมภาษณ์ 16 ก.พ. 2561#ประกาศผล 20 ก.พ. 2561#Clearing house-ยืนยันสิทธิ์ 26-28 ก.พ. 2561#ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.sru.ac.th 

Read more

งานวิจัยของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน RESEARCH

 งานวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตบัณฑิตกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

Read more

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กรกฏาคม ปีการศึกษา 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กรกฏาคม ปีการศึกษา 2560 คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียน นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียน นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2560 อับเดทข้อมูลโดย นายนิเวศน์ แซ่โค้ว วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2559

สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2559 ดาวน์โหลดสรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2559

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 1/2560 ฉบับภาษาอังกฤษ Academic Calendar for Special Studies Program, Suratthani Rajabhat University and International School of Tourism, Ko Samui Campus, First Semester (1/2017)

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 1/2560 ฉบับภาษาอังกฤษ Academic Calendar for Special Studies Program, Suratthani Rajabhat University   and International School of Tourism,

Read more