ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน บรรยายเรื่อง “การลงทะเบียนบัณฑิต” โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บรรยายเรื่อง “การลงทะเบียนบัณฑิต” โดยอาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในโครงการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 65 คน 

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำหนดการทำบัตรนักศึกษา ภาคกศ.บท.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำหนดการทำบัตรนักศึกษา ภาคกศ.บท.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2562

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2562 http://admission.sru.ac.th/congratulations-sru60/

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตารางสรุปจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 จำแนกตามคณะและชั้นปี

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตารางสรุปจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 จำแนกตามคณะและชั้นปี    

Read more

ปฏิทินการดำเนินงาน ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เดือน กันยายน 2562

ปฏิทินการดำเนินงาน ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เดือน กันยายน 2562 http://regis.sru.ac.th/events/category/event-calendar/list/  

Read more

กำหนดการโครงการ SRU Rajabhat Camping 2020 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี http://camping.sru.ac.th/home.php

กำหนดการโครงการ SRU Rajabhat Camping 2020 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://camping.sru.ac.th/home.php

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ของนักศึกษาภาคกศ.บท. ทุกชั้นปี

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ของนักศึกษาภาคกศ.บท. ทุกชั้นปี  

Read more

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556   ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาและกลุ่มเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาและกลุ่มเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน สิงหาคม 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน สิงหาคม 2562 มารับเอกสารได้ตั้งแต่ วันที่ 28 ส.ค. 62 เป็นต้นไป http://admission.sru.ac.th/congratulations-sru60/

Read more