กำหนดการรับแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำประวัตินักศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ให้ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 2 -6 ก.ค. 2561

Read more

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561   ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน (ปกติ) 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 (กศ.บท.) ดาวน์โหลด กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

Read more

ประกาศให้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียน ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 มารับคู่มือนักศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 นั้น บัดนี้ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการจัดทำคู่มือนักศึกษาใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอให้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียน ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 มารับคู่มือนักศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561

Read more

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ช่วยงานอาจารย์ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561 (โดยมีค่าตอบแทน) ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ช่วยงานอาจารย์ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561 (โดยมีค่าตอบแทน) ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร  

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 ดาวน์โหลด รายวิชาเลือกเสรี  

Read more

กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

คลิกเข้าเว็บไซต์การลงทะเบียน ระบบบริการการศึกษา คลิกดาวน์โหลดกำหนดการขอลงทะเบียนสมทบ-1-61-ภาคปกติ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ รหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียน ของนักศึกษาใหม่ ปี 1 รหัส 61 ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ รหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 3 , 3/2 , 3.5 , รอบเพิ่มเติม , รอบพิเศษ วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 3 , 3/2 , 3.5 , รอบเพิ่มเติม , รอบพิเศษ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอน ของนักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 3/2560 ตามปฏิทินวิชาการ

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอน ของนักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 3/2560 ตามปฏิทินวิชาการ ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2560  

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 เป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 เป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

Read more