กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2559

  ดาวน์โหลด กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2559 ดาวน์โหลด คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาว่าด้วยการประเมินผล (Retire)

นักศึกษา รหัส 56 ที่จะสำเร็จการศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 นักศึกษา รหัส 57-58 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.80 นักศึกษา รหัส 59 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.60 ให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบตนเองในระบบ http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp

Read more

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อนักศึกษา (ปี1 รหัส60) ในรูปแบบ Excel

 คณะครุศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    คณะวิทยาการจัดการ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    คณะพยาบาลศาสตร์    คณะนิติศาสตร์    วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว  

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศ รหัสประจำตัวนักศึกษาและกลุ่มเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศ รหัสประจำตัวนักศึกษาและกลุ่มเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

Read more

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) : ภาคเรียนที่ 3/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

GED1003 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน GED1004 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ GED2003 : การพัฒนาตน GED2004 : สุนทรียศาสตร์ GED3001 : วิถีโลก GED3002 : วิถีไทย GED3003 :

Read more