ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 12 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น.

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2564 วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการ

Read more

ประชุมบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด COVID-19 วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16

Read more

REGIS SERVICE ช่องทางการติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เนื่องจากช่วงสถานการณ์โควิด COVID-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 – 21 เมษายน 2564

REGIS SERVICE ช่องทา

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญหัวหน้าห้องสอบ (ลำดับที่ 1) ประธานกรรมการ และกรรมการและเลขานุการ (ดังคำสั่งแนบ) เข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting https://sru.webex.com/join/regis Meeting number: 573 578 034 ในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในการสอบข้อเขียนวิชาความสามารถพื้นฐานทั่วไปและวิชาวัดความถนัดทางวิชาชีพครู และมีการสอบสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 ของนักศึกษาใหม่ รอบที่ ๒ โควตา (เขตพื้นที่) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศจากสำนักส่งเสร

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ (กบว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3

วันพุธที่ 7 เมษายน พ

Read more

โครงการนำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดยฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการนำเสนอการปฏิบ

Read more

ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 Announcement of Suratthani Rajabhat University Cancellation and Change of Academic Calendar for Academic Year 2021 Third Semester (3/2020)

ปฏิทินวิชาการของนักศ

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติที่มีแผนการเรียน เทอม 3/2563 ลงทะเบียนรายวิชา วันที่ 1 – 4 เม.ย. 2564 ทางเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp เปิดภาคเรียน (เริ่มจัดการเรียนการสอน) วันจันทร์ที่ 5 เม.ย. 2564

ประกาศจากสำนักส่งเสร

Read more