รายวิชาเลือกเสรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561

รายวิชาเลือกเสรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 ดาวน์โหลดรายวิชาเลือกเสรี 2/2561

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ขอเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการเรียน ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการเรียน ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน ตุลาคม ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน ตุลาคม ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ให้ติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป วันและเวลาราชการ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบการจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ ในวันอังคาร ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบการจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ ในวันอังคาร ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมดังต่อไปนี้ ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ 

Read more

ประกาศรับสมัครสาขาวิชาเพิ่มเติม รอบที่ 1 Portfolio รับสมัครเพิ่มเติม 2 สาขาวิชาได้แก่ 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และคุณสมบัติของผู้สมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2561 ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรับสมัครสาขาวิชาเพิ่มเติม รอบที่ 1 Portfolio รับสมัครเพิ่มเติม 2 สาขาวิชาได้แก่ 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และคุณสมบัติของผู้สมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2561

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนา “ เด็ก Gen Z พูดอย่างไรให้เข้าใจ สื่อสารอย่างไรให้รู้เรื่อง “

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนา “ เด็ก Gen Z พูดอย่างไรให้เข้าใจ สื่อสารอย่างไรให้รู้เรื่อง “ โดย 3 วิทยากร – คุณภัทราพร สังข์พวงทอง Executive producer และผู้ดำเนินรายการกบนอกกะลา – คุณแก้วตา

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ซึ่งจะจัดโครงการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ซึ่งจะจัดโครงการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนนักศึกษาผู้มีประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 3 ต.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมและห้องรับรองกองพัฒนานักศึกษา นั้น ในการนี้ กระบวนการสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประมวลผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ทุนนักศึกษาผู้มีความประพฤติและมีผลการเรียนดี จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนนักศึกษาผู้มีประพฤติดีและมีผลการเรียนดี

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 สอบตั้งแต่วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2561 และ วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more