สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การสอบปลายรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม ด้วยระบบ SRU-Exam ภาคเรียนที่ 1/2563 (สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้สอบจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การสอบปลายรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม ด้วยระบบ SRU-Exam ภาคเรียนที่ 1/2563 (สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้สอบจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตัวแทนนักศึกษาภาคกศ.บท.ปี1 รหัส 63 ทุกกลุ่มเรียน ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 2563

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตัวแทนนักศึกษาภาคกศ.บท.ปี1 รหัส 63 ทุกกลุ่มเรียน ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 2563

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ร่วมใจปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ผืนป่าพระบารมี” 1 ปี 1,200 ต้น ระยะที่ 2 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 ต.ค. 63 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าคณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ร่วมใจปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ผืนป่าพระบารมี” 1 ปี 1,200 ต้น ระยะที่ 2 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 ต.ค. 63 เวลา

Read more

โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 3 พ.ย. 2563 เวลา 08.30 -14.00 น. และโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 08.30 – 14.30 น.

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 3 พ.ย. 2563 เวลา 08.30 -14.00 น. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา

Read more

ปฏิทินการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ปฏิทินการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Read more

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประชุมการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Application

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประชุมการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Application ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Read more

รายชื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2559-2560 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายชื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2559-2560 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กร มรส. ประชุมเรื่องการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กร มรส. ประชุมเรื่องการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี SRU Rajabhat

Read more