โครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยายาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยายาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Read more

ปฏิทินดำเนินงานวิชาการของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (กศ.บท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินดำเนินงานวิชาการของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (กศ.บท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) ที่ยังไม่ได้นำส่งหลักฐานใบรายงานผลการเรียน ฉบับสำเร็จการศึกษา ให้ส่งภายในวันที่ 26 ก.ค. 2562

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) ที่ยังไม่ได้นำส่งหลักฐานใบรายงานผลการเรียน ฉบับสำเร็จการศึกษา ให้ส่งภายในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย http://admission.sru.ac.th/sru_kbt62/

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กรกฏาคม ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กรกฏาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ให้มารับเอกสารได้ในวันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2562 http://admission.sru.ac.th/congratulations-sru60/

Read more

แจ้งกำหนดการชำระเงินการลงทะเบียน นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 3/2561 เริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนวันละ 30 บาท วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน พร้อมค่าปรับ วันที่ 4 สิงหาคม 2562

แจ้งกำหนดการชำระเงินการลงทะเบียน นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 3/2561 เริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนวันละ 30 บาท วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน พร้อมค่าปรับ วันที่ 4 สิงหาคม 2562

Read more