ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

ดาวน์โหลด ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ระงับการออกเกรด การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้นักศึกษาที่มีชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด่วนที่สุด

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ระงับการออกเกรด การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้นักศึกษาที่มีชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด่วนที่สุด นางสาวรัตติกร รัตนพันธ์                 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ตัวแทนกลุ่มเรียน ปี 1 ดังต่อไปนี้ มารับแบบฟอร์มติดรูปทำประวัตินักศึกษา

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ตัวแทนกลุ่มเรียน ปี 1 ดังต่อไปนี้ มารับแบบฟอร์มติดรูปทำประวัติ 61024.071 ภาษาจีน 61032.074 การเมืองฯ 61005.151 ภาษาอังกฤษ 61006.152 ภาษาอังกฤษ 61040.041 เทคโนโลยีไฟฟ้า 61041.051 เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทียบ) 61047.041

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมดเขตการลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ของนักศึกษา ภาคปกติ

Read more

การเข้าพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

การเข้าพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

Read more

สรุปจำนวนนักศึกษา แรกเข้า และ คงอยู่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สรุปจำนวนนักศึกษา แรกเข้า และ คงอยู่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดสรุปจำนวนนักศึกษา

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาทุกชั้นปี พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาทุกชั้นปี พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

Read more

สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แยกตามคณะและชั้นปี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แยกตามคณะและชั้นปี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 ดาวน์โหลดสถิตินักศึกษา 1/2561

Read more

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2554 GED1001 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า GED1002 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  GED1003 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน GED1004 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้  GED2001 : พุทธทาสศึกษา 

Read more