ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปี 2561 คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

Read more

ระบบตรวจสอบรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการ SRU Rajabhat Camping 2019 ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบตรวจสอบรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการ SRU Rajabhat Camping 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่เว็บไซต์

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 4 ชั้น 4  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ระเบียบวาระที่  1

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข่าวดีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) รับสมัครทุนนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12-21 กันยายน 2561  ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ คณะที่สังกัด

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข่าวดีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) รับสมัครทุนนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12-21 กันยายน 2561  ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ คณะที่สังกัด 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ ม. 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00 2. มีคะแนนผลการสอบ

Read more

สถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆในเครือข่ายภาคใต้

สถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆในเครือข่ายภาคใต้ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เมือง สงขลา 90000 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา นาทวี สงขลา 90160 3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิงหนคร สิงหนคร สงขลา 90280 4

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนบรรยาย เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และขั้นตอนการดำเนินงานสมัครเข้าศึกษาต่อ และ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาด้วยระบบ TCAS 62 โดย ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในโครงการ Rajabhat Camping 2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนบรรยาย เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และขั้นตอนการดำเนินงานสมัครเข้าศึกษาต่อ และ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาด้วยระบบ TCAS 62 โดย ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในโครงการ Rajabhat Camping 2019

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการและผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการและคณะผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60 ให้ตรวจสอบรูปในระบบบริการการศึกษา ต้องเป็นรูปชุดครุยเท่านั้น ให้สแกนรูปส่งมาทาง E-MAIL tabian.sru@gmail.com เพื่อเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60 ให้ตรวจสอบรูปในระบบบริการการศึกษา http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp ต้องเป็นรูปชุดครุยเท่านั้น ให้สแกนรูปส่งมาทาง E-MAIL tabian.sru@gmail.com เพื่อเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 การตั้งชื่อไฟล์รูปที่สแกน ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น

Read more

สถิติจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน รักษาสภาพ สถานะการชำระเงิน นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 1/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สถิติจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน รักษาสภาพ สถานะการชำระเงิน นักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 1/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คลิกดาวน์โหลด ภาคปกติ คลิกดาวน์โหลด ภาคกศ.บท.

Read more

Download Banner รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 สำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆในเครือข่ายภาคใต้

Download Banner รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 สำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆในเครือข่ายภาคใต้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณท่านที่มีความอนุเคราะห์แลกเปลี่ยนลิงค์ที่ตั้งของ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อความสะดวกในการติดตั้งลิงค์ของทางเรา เราได้สร้าง Code HTML สำเร็จรูปเพื่อให้ท่านสามารถนำ Code ดังกล่าวไปติดตั้งในเว็บไซต์ของท่านได้เลย โดยท่านสามารถ Copy Code

Read more