ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 รายงานตัววันที่ 26 มิ.ย. 2560 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 รายงานตัววันที่ 26 มิ.ย. 2560 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน Download แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติตนสำหรับนักศึกษาที่พ้นสภาพและกลับเข้ามาเรียน

Read more

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับเพิ่มเติมกรณีพิเศษ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2560

Read more

ประกาศให้นักศึกษา กลุ่มเรียน 59075.121 คอมฯธุรกิจ 59076.122 คอมฯธุรกิจ 59077.123 คอมฯธุรกิจ ลงทะเบียนเรียนใหม่ ในรายวิชา MBC0502 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี และ นักศึกษา กล่มเรียน 59089.181 บัญชี 59090.182 บัญชี 59091.183 บัญชี ลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชา MBC2101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ประกาศให้นักศึกษา กลุ่มเรียน 59075.121 คอมฯธุรกิจ 59076.122 คอมฯธุรกิจ 59077.123 คอมฯธุรกิจ ลงทะเบียนเรียนใหม่ ในรายวิชา MBC0502 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ประกาศให้นักศึกษา กล่มเรียน 59089.181 บัญชี 59090.182 บัญชี 59091.183 บัญชี

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอถอนรายวิชาของผู้สมทบเรียนเนื่องจากเป็นรายวิชาของกลุ่มเรียนหลัก ไม่เปิดให้สมทบ ดังรายวิชาต่อไปนี้ ประจำปีการศึกษา 1/2560

วิชา ITR0006-562 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ SEC N03 5616072001385 นางสาวมัณยาภา รัตนภักดี           2. 5707013001217 นางสาวนัฐชนา นาคเวช      

Read more

ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รหัส 60 ประจำปีการศึกษา 1/2560

ดาวน์โหลด ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รหัส 60 ประจำปีการศึกษา 1/2560

Read more