งานวิจัยของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน RESEARCH

 งานวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตบัณฑิตกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

Read more

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กรกฏาคม ปีการศึกษา 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กรกฏาคม ปีการศึกษา 2560 คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียน นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียน นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2560 อับเดทข้อมูลโดย นายนิเวศน์ แซ่โค้ว วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2559

สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2559 ดาวน์โหลดสรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2559

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 1/2560 ฉบับภาษาอังกฤษ Academic Calendar for Special Studies Program, Suratthani Rajabhat University and International School of Tourism, Ko Samui Campus, First Semester (1/2017)

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 1/2560 ฉบับภาษาอังกฤษ Academic Calendar for Special Studies Program, Suratthani Rajabhat University   and International School of Tourism,

Read more

สอบปลายภาคนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย

Read more

ปฏิทินดำเนินงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

ปฏิทินดำเนินงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560    

Read more

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. – 4 ส.ค. 2560

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. – 4 ส.ค. 2560 สาขาวิชาที่รับเพิ่มเติม ศูนย์สุราษฎร์ธานี 202       เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า

Read more

ผู้สมัครที่มีรายชื่อให้เลือกสาขาวิชาใหม่ นักศึกษาภาค กศ.บท. ปีการศึกษา 2560 ให้เลือกสาขาวิชาใหม่ และ รายงานตัวนักศึกษา ในวันที่ 23 ก.ค. 60 เวลา 13:00 – 15: 00 น. ห้องวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้สมัครที่มีรายชื่อให้เลือกสาขาวิชาใหม่ นักศึกษาภาค กศ.บท. ปีการศึกษา 2560 ให้เลือกสาขาวิชาใหม่ และ รายงานตัวนักศึกษา ในวันที่ 23 ก.ค. 60 เวลา 13:00 – 15: 00 น. ห้องวิภาวดี ชั้น

Read more