ปฏิทินวิชาการนักศึกษา โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 1/2561

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 1/2561   ดาวน์โหลดปฏิทิน นักศึกษา โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 1/2561

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษา ภาคกศ.บท. ปีการศึกษา 1/2560 วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 60

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษา ภาคกศ.บท. ปีการศึกษา 1/2560 วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 60

Read more

แจ้งข้อกำหนดการขอลงทะเบียนสมทบ เพิ่ม-ถอน รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2/2560

แจ้งข้อกำหนดการขอลงทะเบียนสมทบ เพิ่ม-ถอน รายวิชา การยื่นเอกสารขอสมทบที่สำนักส่งเสริมฯได้ตั้งแต่ 27- 30 พฤศจิกายน 2560 (ทั้งนี้นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องต่อ อ.ผู้สอน และ อ.ที่ปรึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้) นักศึกษา ภาคปกติ ที่จะขอลงทะเบียนเพิ่มเติมจากแผนการเรียน ได้เฉพาะผู้ที่ติด E, W หรือพักการเรียนไว้  โดยสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน

Read more

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2560 ฉบับภาษาอังกฤษ Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2017 Second Semester (2/2017)

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2560 ฉบับภาษาอังกฤษ Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2017 Second Semester (2/2017)  

Read more

การจัดการเรียนรู้ตามแบบสะเต็มศึกษา ( STEM Education )

ดาวน์โหลดเอกสาร STEM-Education เพื่อประยุกต์ใช้      ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารบรรยายแบบ STEM    

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 1/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 1/2560  

Read more

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือนตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือนตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คลิกตรวจสอบสอบรายชื่อ

Read more