แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา 2563

Budget spending plan 2563

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

Budget Spending Report 2563