ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ตรวจสอบรายวิชาและค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่ วันที่ 11-13 กรกฏาคม 2563 พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม – 2 ตุลาคม 2563

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ตรวจสอบรายวิชาและค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่ วันที่ 11-13 กรกฏาคม 2563 พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม – 2 ตุลาคม

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. จัดตั้งจุดคัดกรองนักศึกษา ก่อนเข้าอาคารเรียน กาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ตึก9 ชั้น) เพื่อรองรับมาตรการป้องกัน COVID -19 เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. จัดตั้งจุดคัดกรองนักศึกษา ก่อนเข้าอาคารเรียน กาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ตึก9 ชั้น) เพื่อรองรับมาตรการป้องกัน COVID -19 เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2563

Read more

ปฏิทินการยกเว้นการเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการยกเว้นการเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปี1 รหัส 63 ประจำปีการศึกษา 1/2563 รูปแบบไฟล์ PDF

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปี1 รหัส 63 ประจำปีการศึกษา 1/2563 รูปแบบไฟล์ PDF คณะครุศาสตร์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 คณะวิทยาการจัดการ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 คณะนิติศาสตร์ 2563 คณะพยาบาลศาสตร์

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช่องทางการติดต่อ Line กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 และ นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2562

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช่องทางการติดต่อ Line กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป   ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563    ของนักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2562  

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษา ภาคกศ.บท. เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 3/2562 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปิดบริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษา ภาคกศ.บท. เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 3/2562 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปิดบริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดเทอม ภาคกศ.บท.ประจำปีการศึกษา 3/2562 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เปิดเทอม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และให้เริ่มเรียนในห้องเรียนปกติแบบเว้นระยะห่างทางสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดเทอม ภาคกศ.บท.ประจำปีการศึกษา 3/2562 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เปิดเทอม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และให้เริ่มเรียนในห้องเรียนปกติแบบเว้นระยะห่างทางสังคม ตั้งแต่วันที่ 1

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน มิถุนายน 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน มิถุนายน 2563 ให้มารับเอกสารทรานสคริปต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 วันพุธที่ 24 มิ.ย. 2563 ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 วันพุธที่ 24 มิ.ย. 2563 ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 2 สาขาวิชาการบัญชี

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประกาศช่องทางการติดต่อ ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใหม่ รหัส 63 สำหรับการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประกาศช่องทางการติดต่อ ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใหม่ รหัส 63 สำหรับการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563

Read more