ประกาศด่วน รับสมัครเพิ่มเติมหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน และ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับสมัครออนไลน์ ถึง วันที่ 18 เม.ย. 61 นี้ รอบที่ 2 โควต้า

ประกาศด่วน รับสมัครเพิ่มเติมหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน และ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับสมัครออนไลน์ ถึง วันที่ 18 เม.ย. 61 นี้ รอบที่ 2 โควต้า คลิกดูรายละเอียด

Read more

เอกสารแนะนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่จะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่จะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Read more

ประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 61

ประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วาระที่

Read more

วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายงานสหกิจศึกษาร่วมด้วยคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของเครือข่ายภาคใต้ตอนบน จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งมีการประกวดผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  จาก 8 สถาบัน ในการนี้นักศึกษา มรส.คว้า 4 รางวัล ได้แก่ ภาคบรรยาย 1 .ด้านสังคมศาสตร์

Read more

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบเดือน มีนาคม ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 574 คน คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

ดาวน์โหลดปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2560 ฉบับภาษาไทย และ ฉบับภาษาอังกฤษ

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 3/2560 Announcement of Surat Thani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2017 Third Semester (3/2017) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 3/2560

ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 3/2560

Read more