ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ วันที่ 1 ส.ค. 2559 – 30 ก.ค. 2560 เข้าขึ้นทะเบียนบัณฑิต และกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2560 เว็บไซต์ http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp ระบบบริการการศึกษา

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ วันที่ 1 ส.ค. 2559 – 30 ก.ค. 2560 เข้าขึ้นทะเบียนบัณฑิต และกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2560 เว็บไซต์

Read more

นักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2560 ลงทะเบียน วันที่ 15 – 22 ธ.ค. 60 พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 8 ม.ค. – 11 ก.พ. 61

นักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2560 ลงทะเบียน วันที่ 15 – 22 ธ.ค. 60 พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 8 ม.ค. – 11 ก.พ. 61

Read more

โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรผลิตครู วันที่ 13 ธ.ค. 60 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

เมื่อวันพุธที่ 13 ธ.ค. 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรผลิตครู ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์  

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน คลิกดาวน์โหลดประกาศ    

Read more

ประชุมผู้รับผิดชอบกำกับติดตามและประสานงาน ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต วันที่ 6 ธ.ค. 60 เวลา 09:00 – 12:00 น. ห้องประชุม MSC๒ คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมผู้รับผิดชอบกำกับติดตามและประสานงาน ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 1 กรกฎาคม 2560) ภายใต้ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 6 ธ.ค.

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปี1 รหัส60 ที่ขอใบรับรองครูคืนถิ่น ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปี1 รหัส60 ที่ขอใบรับรองครูคืนถิ่น ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน    1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสำเร็จการศึกษา    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพุธเวลา 12:30 – 14:30 น. เป็นชั่วโมง Homeroom/พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพุธเวลา 12:30 – 14:30 น. เป็นชั่วโมง Homeroom/พบอาจารย์ที่ปรึกษา

Read more

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2560 มารับเอกสารได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

เปลี่ยนแปลง ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ด่วนที่สุด

เปลี่ยนแปลง ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ด่วนที่สุด ดาวน์โหลด ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หยุดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หยุดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคปกติ

Read more