แจ้งข้อกำหนดการขอลงทะเบียนสมทบ เพิ่ม-ถอน รายวิชาปีการศึกษา 2/2561 ดำเนินการคำร้องยื่นขอต่อ อ.ผู้สอน และ อ.ปรึกษา 12 พ.ย. 61 ยื่นคำร้องสมทบกับสำนักส่งเสริมฯ 22-23 พ.ย.61

แจ้งข้อกำหนดการขอลงทะเบียนสมทบ เพิ่ม-ถอน รายวิชาปีการศึกษา 2/2561 ดำเนินการคำร้องยื่นขอต่อ อ.ผู้สอน และ อ.ปรึกษา 12 พ.ย. 61   ยื่นคำร้องสมทบกับสำนักส่งเสริมฯ 22-23 พ.ย.61 คลิกดาวน์โหลดกำหนดการขอลงทะเบียนสมทบ เพิ่ม-ถอน รายวิชาปีการศึกษา 2/2561

Read more

ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลดปฏิทินสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 ต.ค. 2561 บรรยายโดย อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องราชพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 ต.ค. 2561 บรรยายโดย อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องราชพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา มาเข้าห้องสอบด้วยทุกครั้ง นักศึกษาที่ไม่ได้ บัตรนักศึกษา จากธนาคาร ให้ใช้ใบรับรองของธนาคารแทน และใช้ประกอบกับบัตรประชาชน

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษา มาเข้าห้องสอบด้วยทุกครั้ง นักศึกษาที่ไม่ได้ บัตรนักศึกษา จากธนาคาร ให้ใช้ใบรับรองของธนาคารแทน และใช้ประกอบกับบัตรประชาชน

Read more

รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โครงการราชภัฏ Camping รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  รับรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โครงการราชภัฏ Camping รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 Announcement of Suratthani University Academic Calendar for Academic Year 2018 Second Semester (2/2018)

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 คลิกดาวน์โหลด Announcement of Suratthani University Academic Calendar for Academic Year 2018 Second Semester (2/2018) คลิกดาวน์โหลด

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 คลิกดาวน์โหลดประกาศ

Read more

โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสําหรับคนทุกช่วงวัย วันที่ 18 ต.ค. 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (18 ต.ค. 61) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสําหรับคนทุกช่วงวัย โดยมีดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม

Read more

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รับสมัครวันที่ 26 ต.ค. – 25 พ.ย. 61

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รับสมัครวันที่ 26 ต.ค. – 25 พ.ย. 61 คลิกที่เว็บไซต์

Read more

ระบบตรวจสอบรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการ SRU Rajabhat Camping 2019 รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบตรวจสอบรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการ SRU Rajabhat Camping 2019 รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more