โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรสองปริญญาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

 ประกาศแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางการบริการเกณฑ์  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศ รหัสประจำตัวนักศึกษาและกลุ่มเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศ รหัสประจำตัวนักศึกษาและกลุ่มเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

Read more

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อนักศึกษา (ปี1 รหัส60) ในรูปแบบ Excel

 คณะครุศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    คณะวิทยาการจัดการ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    คณะพยาบาลศาสตร์    คณะนิติศาสตร์    วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว  

Read more

ประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวัน พุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการจัดการประชุมการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ  ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาว่าด้วยการประเมินผล (Retire)

นักศึกษา รหัส 56 ที่จะสำเร็จการศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 นักศึกษา รหัส 57-58 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.80 นักศึกษา รหัส 59 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.60 ให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบตนเองในระบบ http://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp

Read more

โครงการการจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26-28 พ.ค. 2560

เมื่อวันที่ 26-28 พ.ค. 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2561 (Km สำนักฯ) ที่โรงแรมนคราลองบีช รีสอร์ท เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

Read more

โครงการดูงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการรับนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการใช้สหกิจศึกษาในหลักสูตร วันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 60

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 60 ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการดูงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการรับ นักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการใช้สหกิจศึกษาในหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

Read more

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2559

  ดาวน์โหลด กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2559 ดาวน์โหลด คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 บรรยายเรื่องระบบบริการการศึกษา โดย อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  แนะนำระบบบริการศึกษา โดย อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Read more