ประกาศวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 1/2560

ประกาศวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 1/2560 ภาคปกติ วันที่ 26 ก.ย. 2560 ภาคกศ.บท. วันที่ 15 ต.ค. 2560

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินงานสหกิจศึกษา วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เวลา 10.00 – 15.00 น.

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินงานสหกิจศึกษา ณ ห้องวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เวลา 10.00 – 15.00 น.

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 09:00 น.

เมื่วันพฤหัสบดี ที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 09:00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมผดุงชาติ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประชุมการรับสมัครนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2560

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10:00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมการรับสมัครนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C๗ สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วาระการประชุม คณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C๗ สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.                                                            ณ ห้องผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ภาคกศ.บท. เรียนเสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ภาคกศ.บท. เรียนเสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อับเดทข้อมูลโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Read more

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2560 (ปกติ) 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 (กศ.บท.)

Read more

ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสารปฏิทิน

Read more