ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกตรวจสอบรายชื่อ สอบข้อเขียน  วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบสัมภาษณ์ 

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ทปอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ทปอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

ประมวลภาพสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันกับ ทปอ. ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พ.ค. 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันกับ ทปอ. ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562  คลิกดูรายละเอียดการรับสมัคร

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ แขนงการท่องเที่ยว แขนงการโรงแรม และแขนงธุรกิจการบิน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ แขนงการท่องเที่ยว แขนงการโรงแรม และแขนงธุรกิจการบิน คลิกดาวน์โหลดค่าธรรมเนียม  

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี ปีการศึกษา 2562 คลิกดาวน์โหลดค่าธรรมเนียมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) คลิกดาวน์โหลดค่าธรรมเนียม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 13.00 น. รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.40 น.

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบปลายภาคนักศึกษาภาค กศ.บท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบปลายภาคนักศึกษาภาค กศ.บท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 คลิกดาวน์โหลดประกาศ

Read more