ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2561 ตามปฎิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

Read more

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน สิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน สิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 226 คน http://admission.sru.ac.th/congratulations-sru60/ ให้ติดต่อรับเอกสารได้ตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป วันและเวลาราชการ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Read more

ประกาศ ระบบบริการการศึกษาจะปิดปรับปรุง ย้าย SERVER ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 16.30 – 28 ส.ค. 2561

ประกาศ ระบบบริการการศึกษาจะปิดปรับปรุง ย้าย SERVER ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 61 เวลา 16.30 – 28 ส.ค. 2561

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำระบบบริการการศึกษา นักศึกษากศ.บท. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และแนะนำระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษากศ.บท. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยอาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ซึ่งมีนักศึกษาใหม่ทั้งหมด 111 คน แบ่งเป็นคณะวิทยาการจัดการ 98 คน นิติศาสตร์

Read more

ประกาศให้ตัวแทนนักศึกษา ภาคกศ.บท. ปี 1 รหัส 61 มารับแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำประวัตินักศึกษา วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ส่งเอกสารคืนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 2-3 กันยายน 2561

Read more

สรุปจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2561

สรุปจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมจัดบูธในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 16-18 ส.ค. 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมจัดบูธในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 16-18 ส.ค. 2561  

Read more

ประกาศ รหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียน ของนักศึกษา ภาคกศ.บท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพุธที่ 8 ส.ค. 2561 ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนที่ 1 ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 2 บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

Read more