ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คลิกดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย 

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ตัวแทนนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) เฉพาะกลุ่มเรียนดังต่อไปนี้ มารับแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำประวัตินักศึกษา กำหนดรับ : 30 ก.ย. 62 กำหนดส่ง 5 ต.ค. 62

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ตัวแทนนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) เฉพาะกลุ่มเรียนดังต่อไปนี้ มารับแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำประวัตินักศึกษา กำหนดรับ : วันที่  30 ก.ย. 2562      กำหนดส่ง วันที่ 5

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2562  

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน บรรยายเรื่อง “การลงทะเบียนบัณฑิต” โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บรรยายเรื่อง “การลงทะเบียนบัณฑิต” โดยอาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในโครงการปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 65 คน 

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำหนดการทำบัตรนักศึกษา ภาคกศ.บท.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำหนดการทำบัตรนักศึกษา ภาคกศ.บท.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2562

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2562 http://admission.sru.ac.th/congratulations-sru60/

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเว็บไซต์ ระดับ “หน่วยงาน สำนัก/สถาบัน ศูนย์ กอง” ประจำปี 2562

วันนี้(16 ก.ย.62) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดเว็บไซต์ระดับคณะ หน่วยงาน ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยวิธี Webometrics Ranking of World University ประจำปี 2562 โดยมี ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการมอบโล่รางวัล ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตารางสรุปจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 จำแนกตามคณะและชั้นปี

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตารางสรุปจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 จำแนกตามคณะและชั้นปี    

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ปฏิทินการดำเนินงาน ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เดือน กันยายน 2562

ปฏิทินการดำเนินงาน ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เดือน กันยายน 2562 http://regis.sru.ac.th/events/category/event-calendar/list/  

Read more