โครงการการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning เรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning เรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม โครงการการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning เรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning เรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเปลี่ยนแปลงคำร้องขอสำเร็จการศึกษา และ คำร้องขอลาออก และเพิ่มเติมคำร้องแบบภาษาอังกฤษ

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเปลี่ยนแปลงคำร้องขอสำเร็จการศึกษา และ คำร้องขอลาออก และเพิ่มเติมคำร้องแบบภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

Read more

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากร เข้าพบ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากร เข้าพบ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 1 Portfolio (ไม่ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 ก.พ. 61) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 1 Portfolio (ไม่ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 ก.พ. 61) ให้มาสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 08.30 – 12.00 น. ตามประกาศ คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประมวลผล และห้องสอบสัมภาษณ์ รอบ roadshow ที่สมัครกับทางโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประมวลผล และห้องสอบสัมภาษณ์ รอบ roadshow ที่สมัครกับทางโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 ดร.พรทิพย์ วิมลทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา  กลุ่มงานทะเบียน สหกิจศึกษา การพัฒนาหลักสูตร หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป การรับเข้านักศึกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ นางสาวสินี

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานด้านทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ดร.พรทิพย์ วิมลทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านทะเบียนและประมวลผล และระบบสารสนเทศทางการศึกษา  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

Read more

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561 (ปกติ) 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 (กศ.บท.)   ดาวน์โหลด กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่

Read more