รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2554 GED1001 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า GED1002 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  GED1003 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน GED1004 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้  GED2001 : พุทธทาสศึกษา 

Read more

กำหนดการรับแบบฟอร์มติดรูปเพื่อทำประวัตินักศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ให้ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 2 -6 ก.ค. 2561

Read more

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561   ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน (ปกติ) 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 (กศ.บท.) ดาวน์โหลด กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

Read more

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 มิ.ย. 2561

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 2 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกาศให้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียน ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 มารับคู่มือนักศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 นั้น บัดนี้ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการจัดทำคู่มือนักศึกษาใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอให้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียน ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 มารับคู่มือนักศึกษา ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561

Read more

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ช่วยงานอาจารย์ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561 (โดยมีค่าตอบแทน) ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ช่วยงานอาจารย์ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561 (โดยมีค่าตอบแทน) ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร  

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 ดาวน์โหลด รายวิชาเลือกเสรี  

Read more

กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

คลิกเข้าเว็บไซต์การลงทะเบียน ระบบบริการการศึกษา คลิกดาวน์โหลดกำหนดการขอลงทะเบียนสมทบ-1-61-ภาคปกติ

Read more

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม เอกสารบรรยายแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ รหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียน ของนักศึกษาใหม่ ปี 1 รหัส 61 ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ รหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

Read more