Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2018 First Semester (1/2018)

Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2018 First Semester (1/2018) download Academic Calendar for Academic Year 2018 First

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับรายงานตัวนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 9 เม.ย. 2561 ยอดรายงานตัว 632 คน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับรายงานตัวนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 9 เม.ย. 2561 ยอดรายงานตัว 632 คน

Read more

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ภาคปกติที่ขอลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

ผู้ที่จะลงทะเบียนได้ต้องเป็นนักศึกษาที่มีแผนการเรียน หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2560 กรณีลงทะเบียนสมทบกับภาค กศ.บท. ผู้มีความประสงค์จะสมทบจะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วสำเร็จการศึกษา 3/2560 และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 2.1 ให้บันทึกข้อความเพื่อขอลงสมทบภาค กศ.บท. ได้ตั้งแต่  17 เมษายน  –  30 พ.ค. 2561 2.2 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

Read more

ประกาศด่วน รับสมัครเพิ่มเติมหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน และ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับสมัครออนไลน์ ถึง วันที่ 18 เม.ย. 61 นี้ รอบที่ 2 โควต้า

ประกาศด่วน รับสมัครเพิ่มเติมหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน และ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับสมัครออนไลน์ ถึง วันที่ 18 เม.ย. 61 นี้ รอบที่ 2 โควต้า คลิกดูรายละเอียด

Read more

เอกสารแนะนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่จะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่จะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Read more

ประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 61

ประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วาระที่

Read more

วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายงานสหกิจศึกษาร่วมด้วยคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของเครือข่ายภาคใต้ตอนบน จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งมีการประกวดผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา  จาก 8 สถาบัน ในการนี้นักศึกษา มรส.คว้า 4 รางวัล ได้แก่ ภาคบรรยาย 1 .ด้านสังคมศาสตร์

Read more

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบเดือน มีนาคม ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 574 คน คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more