สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2563 วันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2563 วันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วาระที่

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 2563 ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 2563 ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งหัวหน้ากลุ่มเรียน/ตัวแทนกลุ่มเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) รับคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค. 2563

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งหัวหน้ากลุ่มเรียน/ตัวแทนกลุ่มเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) รับคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค. 2563

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กรกฏาคม ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กรกฏาคม ประจำปีการศึกษา 2563 ให้มารับเอกสารได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

สถิติในการจัดการศึกษา ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562

สถิติในการจัดการศึกษา ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

สถิติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562

สถิติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ที่ต้องเลือกสาขาวิชาใหม่ ให้เลือกผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 20-29 กรกฏาคม 2563

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ที่ต้องเลือกสาขาวิชาใหม่ ให้เลือกผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 20-29 กรกฏาคม 2563

Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  

Read more