จำหน่ายใบสมัครภาค ( กศ.บท. เรียนเสาร์-อาทิตย์ ) ประจำปีการศึกษา 2560

จำหน่ายใบสมัครภาค ( กศ.บท. เรียนเสาร์-อาทิตย์ ) ผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติเกาะสมุย สามารถติดต่อซื้อได้ รับสมัครวันที่ 21-25 มิถุนายน 2560

Read more

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กิจกรรมอบรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน

เอกสารการวัดและประเมินระดับอุดมศึกษา  หนังสือการประเมินการเรียนรู้  เอกสารประกอบการวัดและประเมินตามกรอบ-TQF  

Read more