รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ช่วยงานอาจารย์ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561 (โดยมีค่าตอบแทน) ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ช่วยงานอาจารย์ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561 (โดยมีค่าตอบแทน) ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร  

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 ดาวน์โหลด รายวิชาเลือกเสรี  

Read more

กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

คลิกเข้าเว็บไซต์การลงทะเบียน ระบบบริการการศึกษา คลิกดาวน์โหลดกำหนดการขอลงทะเบียนสมทบ-1-61-ภาคปกติ

Read more

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม เอกสารบรรยายแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ รหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียน ของนักศึกษาใหม่ ปี 1 รหัส 61 ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ รหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 3 , 3/2 , 3.5 , รอบเพิ่มเติม , รอบพิเศษ วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 3 , 3/2 , 3.5 , รอบเพิ่มเติม , รอบพิเศษ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอน ของนักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 3/2560 ตามปฏิทินวิชาการ

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอน ของนักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 3/2560 ตามปฏิทินวิชาการ ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2560  

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 เป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 เป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 2561

Read more

โครงการประชุมปฏิบัติการทวนสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและจัดทำรายงานผล การดำเนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.7) วันที่ 13-14 มิ.ย. 2561

โครงการประชุมปฏิบัติการทวนสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและจัดทำรายงานผล การดำเนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.7) วันที่ 13-14 มิ.ย. 2561

Read more