ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 Announcement of Suratthani University Academic Calendar for Academic Year 2018 Second Semester (2/2018)

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 คลิกดาวน์โหลด Announcement of Suratthani University Academic Calendar for Academic Year 2018 Second Semester (2/2018) คลิกดาวน์โหลด

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 คลิกดาวน์โหลดประกาศ

Read more

โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสําหรับคนทุกช่วงวัย วันที่ 18 ต.ค. 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (18 ต.ค. 61) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสําหรับคนทุกช่วงวัย โดยมีดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม

Read more

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รับสมัครวันที่ 26 ต.ค. – 25 พ.ย. 61

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS) รับสมัครวันที่ 26 ต.ค. – 25 พ.ย. 61 คลิกที่เว็บไซต์

Read more

ระบบตรวจสอบรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการ SRU Rajabhat Camping 2019 รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบตรวจสอบรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการ SRU Rajabhat Camping 2019 รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Read more

ขอเชิญ ผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าฟังการบรรยายใน โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคนทุกช่วงวัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญ ผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าฟังการบรรยายใน โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคนทุกช่วงวัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84

Read more

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ โครงการ”ราชภัฏแคมปิ้ง 2019” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ โครงการ”ราชภัฏแคมปิ้ง 2019” รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,072 คน

Read more

รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โครงการราชภัฏ Camping รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โครงการราชภัฏ camping รุ่นที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2562  จำนวน 587 คน  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนบรรยาย เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และขั้นตอนการดำเนินงานสมัครเข้าศึกษาต่อ และ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาด้วยระบบ TCAS 62 โดย อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในโครงการ”ราชภัฏแคมปิ้ง 2019” รุ่นที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนบรรยาย เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และขั้นตอนการดำเนินงานสมัครเข้าศึกษาต่อ และ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาด้วยระบบ TCAS 62 โดย อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในโครงการ”ราชภัฏแคมปิ้ง 2019” รุ่นที่ 2

Read more

วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 ภาคปกติ วันที่ 9 ต.ค. 2561 พร้อมค่าปรับ ภาคกศ.บท. วันที่ 31 ต.ค. 2561 พร้อมค่าปรับ

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 ภาคปกติ วันที่ 9 ต.ค. 2561 พร้อมค่าปรับ ภาคกศ.บท. วันที่ 31 ต.ค. 2561 พร้อมค่าปรับ

Read more