เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติและการบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติและการบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประชาสัมพันธ์คำร้องขออนุญาตลงทะเบียนสมทบ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ปรับคำร้องแบบใหม่ โดยเริ่มปรับใช้ในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๑ เป็นต้นไป

คลิกดาวน์โหลด คำร้องขออนุญาตลงทะเบียนสมทบแบบใหม่  

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร รับรายงานตัวนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 8 ก.พ. 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร รับรายงานตัวนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รายงานตัวทั้งหมด 333 คน

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ คลิกดูประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

เปิดรับสมัคร ทุนนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 จะรับสมัครช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฏาคม

Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ายืนยันสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รายงานตัวพร้อมชำระเงิน วันที่ 8 ก.พ. 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ายืนยันสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รายงานตัวพร้อมชำระเงิน วันที่ 8 ก.พ. 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  

Read more

ประกาศด่วนจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติม) รอบที่ 2 โควตา วันที่ 14 ม.ค. – 23 มี.ค. 62 และ รอบรับกลุ่มราชภัฏ วันที่ 1-5 เม.ย. 62 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เปิดรับ 3 สาขาวิชาเอก 1.การท่องเที่ยว 2.การโรงแรม 3.ธุรกิจการบิน

ประกาศด่วนจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติม) รอบที่ 2 โควตา วันที่ 14 ม.ค. – 23 มี.ค. 62   และ รอบรับกลุ่มราชภัฏ วันที่ 1-5 เม.ย. 62

Read more