สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบปลายภาค วันที่ 21-31 ตุลาคม 2562 ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2562 สอบวันที่ 21-31 ตุลาคม  2562   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน คลิกดาวน์โหลดประกาศ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ SRU Rajabhat Camping 2020 รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ SRU Rajabhat Camping 2020 รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562 Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2019 Second Semester (2/2019)

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562 Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2019 Second Semester (2/2019)   ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่

Read more

อาจารย์รุ่นใหม่กับการใช้งานระบบส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการจัดการเรียนการสอน โครงการ SRU Re-Profile วันที่ 15 ต.ค. 2562 ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ อาจารย์อโศก ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสวนา/ระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “อาจารย์รุ่นใหม่กับการใช้งานระบบส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการจัดการเรียนการสอน” โครงการ SRU Re-Profile วันที่ 15 ต.ค.

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน คลิกดาวน์โหลดประกาศ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กร ประมวลภาพนักศึกษาใหม่ภาคปกติ โครงการ SRU Rajabhat Camping 2020 รุ่นที่ 1

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กร ประมวลภาพนักศึกษาใหม่ภาคปกติ โครงการ SRU Rajabhat Camping 2020 รุ่นที่ 1 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการ นักศึกษาโครงการ SRU Rajabhat Camping 2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการ นักศึกษาโครงการ SRU Rajabhat Camping 2020 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดย ผศ.ดร.กนกกาญจน์ ฐิติภรณ์พันธ์

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ทุกกลุ่มเรียน เข้าประเมินอาจารย์ใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. – 10 พ.ย. 2562

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ทุกกลุ่มเรียน เข้าประเมินอาจารย์ใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. – 10 พ.ย. 2562 เข้าประเมินอาจารย์ได้ที่เว็บไซต์ ระบบบริการการศึกษา  https://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more