ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอปิดบริการผ่านเคาร์เตอร์บริการโดยปรับวิธีบริการผ่านช่องทาง Online

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอปิดบริการผ่านเคาร์เตอร์บริการโดยปรับวิธีบริการผ่านช่องทาง Online โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ เปิดเว็บไซต์ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (www.reg.sru.ac.th) สแกน QR Code Line : sru_reg@serviceทะเบียน โหลดคำร้องที่ต้องการ กรอกข้อความลงในคำร้องและระบุ E-mail และ เบอร์โทรศัพท์ลงที่หัวคำร้องด้านขวา ถ่ายรูปคำร้องส่งทาง Line

Read more

ประกาศจาก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เนื่องด้วยสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นการจัดสอบรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปให้อาจารย์ ดำเนินการดังนี้

ประกาศจาก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เนื่องด้วยสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นการจัดสอบรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปให้อาจารย์ ดำเนินการดังนี้

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ของนักศึกษาภาคปกติ 3/2562 และกศ.บท. 2/2562

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ของนักศึกษาภาคปกติ 3/2562 และกศ.บท. 2/2562

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2562 กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และ กลุ่มวิชาเฉพาะและเลือกเสรี

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2562 กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และ กลุ่มวิชาเฉพาะและเลือกเสรี

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน พ.ศ. 2563

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

Read more

ประกาศด่วน! มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศเลื่อนการจัดสอบปลายภาค 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่วนรายละเอียดรอติดตามอย่างเป็นทางการต่อไป

ประกาศด่วน! มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศเลื่อนการจัดสอบปลายภาค 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่วนรายละเอียดรอติดตามอย่างเป็นทางการต่อไป

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น นางณัฐพร น้อยลัทธี พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น นางณัฐพร น้อยลัทธี พนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน มีนาคม 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน มีนาคม 2563 http://admission.sru.ac.th/congratulations-sru60/ ให้มารับเอกสาร วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

Read more