ขอเชิญผู้บริหารและอาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญผู้บริหารและอาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 6/2562

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษา 2/2562

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษา 2/2562 มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2554 GED1001 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า GED1002 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  GED1003 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน GED1004

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2562 ให้มารับเอกสาร วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 http://admission.sru.ac.th/congratulations-sru60/

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนนักศึกษา ภาคกศ.บท. ปี1 รหัส 62 (เสาร์-อาทิตย์) มารับบัตรนักศึกษา

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนนักศึกษา ภาคกศ.บท. ปี1 รหัส 62 (เสาร์-อาทิตย์) มารับบัตรนักศึกษา

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนแปลงห้องเรียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เนื่องจากห้อง 5503 ระบบไฟขัดข้อง ทางมหาวิทยาลัยปิดปรับปรุงชั่วคราว

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปลี่ยนแปลงห้องเรียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เนื่องจากห้อง 5503 ระบบไฟขัดข้อง ทางมหาวิทยาลัยปิดปรับปรุงชั่วคราว

Read more

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อนี้ ให้ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีใหม่ เนื่องจากวิชา HPA0218-61 จิตรกรรมสีน้ำมันคนเหมือน SEC X01 กลุ่มปิด

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อนี้ ให้ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีใหม่ เนื่องจากวิชา HPA0218-61 จิตรกรรมสีน้ำมันคนเหมือน SEC X01 กลุ่มปิด  

Read more

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

กำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 –28 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคปกติ) ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2563 – 30 เมษายน 2563 (ภาค

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศคุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครของแต่ละรอบ ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศคุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครของแต่ละรอบ ประจำปีการศึกษา 2563 http://admission.sru.ac.th/tcas2563/

Read more

ประกาศจากหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไป ของภาคเรียนที่ 1/2562 เข้าประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2562

ประกาศจากหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไป ของภาคเรียนที่ 1/2562 เข้าประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2562 https://forms.gle/iH4brkv7L1YFjNsa8    

Read more