สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมจัดบูธในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 16-18 ส.ค. 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมจัดบูธในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 16-18 ส.ค. 2561  

Read more

ประกาศ รหัสประจำตัวนักศึกษา และ กลุ่มเรียน ของนักศึกษา ภาคกศ.บท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ วิทยาลัยนานาชาติและการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันพุธที่ 8 ส.ค. 2561 ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนที่ 1 ตัวบ่งชี้จากแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 2 บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2561 วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2561 วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ——————————————-

Read more

Academic Calendar for Special Studies Program , Suratthani Rajabhat University and International School of Tourism , Ko Samui Campus , First Semester (1/2018)

Academic Calendar for Special Studies Program , Suratthani Rajabhat University and International School of Tourism , Ko Samui Campus ,

Read more

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

ดาวน์โหลด ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ระงับการออกเกรด การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้นักศึกษาที่มีชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด่วนที่สุด

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง ระงับการออกเกรด การลงทะเบียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้นักศึกษาที่มีชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด่วนที่สุด นางสาวรัตติกร รัตนพันธ์                 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Read more

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ตัวแทนกลุ่มเรียน ปี 1 ดังต่อไปนี้ มารับแบบฟอร์มติดรูปทำประวัตินักศึกษา

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ตัวแทนกลุ่มเรียน ปี 1 ดังต่อไปนี้ มารับแบบฟอร์มติดรูปทำประวัติ 61024.071 ภาษาจีน 61032.074 การเมืองฯ 61005.151 ภาษาอังกฤษ 61006.152 ภาษาอังกฤษ 61040.041 เทคโนโลยีไฟฟ้า 61041.051 เทคโนโลยีไฟฟ้า (เทียบ) 61047.041

Read more