ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ของภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านทางระบบบริการการศึกษา ตามตัวอย่าง ถ้าไม่พบรายวิชา ให้รีบดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน วันอังคารที่ 14 ธ.ค. 2564 และพิมพ์เอกสารใบชำระเงินค่าลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 16 ธ.ค. 2564