ช่องทางการติดต่อ อาจารย์ปานชนม์ โชคประสิทธิ์ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อและลงทะเบียนรายวิชา SEH0233 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพผู้บริโภค Food and Nutrition for Consumer Health เป็นวิชาเลือกเสรี ให้รีบดำเนินการเข้ากลุ่ม Line ตาม Section ที่ลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่ 2/2564

SEH0233-X01-2-64