ช่องทางการติดต่อ อาจารย์ ผศ.ดร.ภควดี รักษ์ทอง ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อและลงทะเบียนรายวิชา SEH0233 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพผู้บริโภค เป็นวิชาเลือกเสรี ให้รีบดำเนินการเข้ากลุ่ม Line ตาม Section ที่ลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่ 2/2564

SEH0233-64-X02-X03-2-64