ช่องทางการติดต่อ อาจารย์ชมพูนุท เพชรนิรมล ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อและลงทะเบียนรายวิชา SHC0312-61 เพศศึกษาและอนามัยครอบครัว เป็นวิชาเลือกเสรี ให้รีบดำเนินการเข้ากลุ่ม Line ตาม Section ที่ลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่ 2/2564

SHC0312-61-N01-2-64

SHC0312-61_X02-X05_2-64