ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขยายเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บท.(เสาร์-อาทิตย์) ที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยจ่ายค่าปรับตามระเบียบ กรณีจ่ายเงินล่าช้า