ประกาศด่วนจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำหนดการทำบัตรนักศึกษาใหม่ (สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บท. รุ่น 24) ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการส่งรูปถ่าย ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 ธันวาคม 2564 ทาง E-Mail : regisstd@sru.ac.th