ช่องทางการติดต่อ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บุคลากรกองคลังทุกท่านปฏิบัติงาน Work from home ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 พ.ย. 2564 หากต้องการติดต่อให้ประสานงานกับบุคคล ตามเอกสารแนบ

finance_sru