ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขยายเวลาการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ หากเลยกำหนดการชำระ จะไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนลด 50% ทุกประการ

sru50