ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดําเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบของ อว https://covidfund.cupt.net/register เพื่อยืนยันสิทธิ์ขอส่วนลด 50% กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยให้รีบดำเนินการ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 น. หากไม่ดำเนินการจะไม่มีสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เยียวยา

50