สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กันยายน จำนวน 95 คน ให้ติดต่อขอรับเอกสารผ่านทางระบบออนไลน์ ได้แต่วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป