ประกาศด่วนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รายชื่อผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ขอคืนเงิน 50% รอบที่ 1 เพิ่มเติม ในโครงการตามมาตรฐานลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน โดย กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะโอนเงินเข้าเพิ่มเติม ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

transfer_money-15-10-64