ประกาศด่วนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อนี้ ดำเนินการ ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบันหรือหลายหลักสูตร ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

student_covid_sru