RGIS SERVICE ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19