REGIS SERVICE ช่องทางการติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 งดรับบริการหน้าเคาน์เตอร์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564