ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2564 ตรวจสอบรูปในระบบบริการการศึกษา (www.reg.sru.ac.th) ในกรณีที่ระบบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปบัณฑิต กรุณาส่งรูปไปที่ E-mail : sru.tabain@gmail.com พร้อมตั้งชื่อไฟล์รูปที่ส่งมาเป็นรหัสนักศึกษา