สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศแจ้งแนวปฏิบัติในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บท. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 และ 1/2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศแจ้งแนวปฏิบัติในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บท. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 และ 1/2564