ประกาศด่วน! จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามนโยบายลดค่าธรรมการศึกษา 50 % ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษา ป.ตรี และ ป.โท (ภาคปกติ และภาค กศ.บท. ) ในภาคเรียนที่ 1/2564 นั้น มหาวิทยาลัยขอปิดรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. – 5 ส.ค. 2564 เพื่อปรับระบบการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและแนวทางในการคืนเงิน ให้กับนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศแนวทางทั้งหมด ในวันที่ 5 ส.ค 2564

ประกาศด่วน! จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ตามนโยบายลดค่าธรรมการศึกษา 50 % ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

สำหรับนักศึกษา ป.ตรี และ ป.โท (ภาคปกติ และภาค กศ.บท. ) ในภาคเรียนที่ 1/2564 นั้น

มหาวิทยาลัยขอปิดรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. – 5 ส.ค. 2564

เพื่อปรับระบบการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและแนวทางในการคืนเงิน

ให้กับนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศแนวทางทั้งหมด

ในวันที่ 5 ส.ค 2564

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://regis.sru.ac.th/

ระบบบริการการศึกษา https://reg.sru.ac.th/registrar/home.asp