สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ

retail-business-1-64