สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ (กบว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2564 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 สำนักงานอธิการบดี และรูปแบบออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ (กบว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2564
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 สำนักงานอธิการบดี และรูปแบบออนไลน์

spa6-64