สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส Plus จากคณะกรรมการภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 วันพุธที่ 21 ก.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส Plus

จากคณะกรรมการภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 วันพุธที่ 21 ก.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โดยคณะกรรมการภายนอกได้แก่

  • ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นางวิภาวดี คัมภีร์ทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
  • นางเพ็ญแก้ว พิมาน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา