แผนโครงสร้างพื้นที่รับผิดชอบกิจกรรม 5ส Plus ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แผนโครงสร้างพื้นที่รับผิดชอบกิจกรรม 5ส Plus ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส Plus สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5S-Plus_regis