ประกาศจากฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศจากฝ่ายงานสหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คลิกดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

coop_sci1-64